Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

Uchwała Nr XII/62/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 lipca 2015 r.
Uchwala została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 lipca 2015 r. pod poz. 4770


Uchwała Nr XII/62/2015

Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lipca 2015 r.
 
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
        2. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy Powiatu Średzkiego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", mających odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Powiatu Średzkiego.
        3. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne
w zakresie wymienionym w art. 19b ust. 1 ustawy.
 
§ 2. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwany dalej "wnioskiem", powinien zawierać w szczególności:
1)      nazwę i opis zadania;
2)      termin realizacji;
3)      informacje o grupie inicjatywnej, w tym imiona i nazwiska osób reprezentujących grup inicjatywną;
4)      miejsce wykonywania zadania;
5)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;
6)      opis dotychczas wykonanych prac;
7)      określenie liczby osób, którym służyć będzie realizacja zadania;
8)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:
a)      całkowity koszt,
b)      wysokość kosztów, które zobowiązuje się pokryć grupa inicjatywna,
c)      wysokość kosztów, które mają być pokryte z budżetu Powiatu Średzkiego,
d)      oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, o których mowa w § 6 pkt 1,
e)      informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania zadania,
9) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną
        2. Do wniosku należy dołączyć:
1)      w przypadku wniosku złożonego bezpośrednio przez mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich uczestników grupy inicjatywnej potwierdzające, że zamierzają partycypować w kosztach realizacji zadania;
2)      w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:
a)      statut,
b)      aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do innego rejestru (ewidencji),
c)      oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności publiczno - prawnych oraz cywilno - prawnych.
 
§ 3. 1. Wnioski z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w terminie do dnia 30 września każdego roku poprzedzającego rok, w którym realizowane ma być zadanie.
        2. W 2015 roku wnioski należy składać:
1)      do dnia 15 sierpnia, jeżeli zadanie miałoby być realizowane w 2015 roku,
2)      do dnia 30 września, jeżeli zadanie miałoby być realizowane w 2016 roku.
        3. W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony w ust. 1, będzie on rozpatrywany pod warunkiem posiadania w budżecie powiatu środków na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych.
       4. Jeżeli wniosek jest niekompletny lub zawiera inne braki formalne, Zarząd Powiatu  wzywa wnioskodawców o usunięcie braków formalnych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli braki formalne nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
 
§ 4. 1. Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej ocenia Zespół ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych, zwany dalej "Zespołem" w ciągu 21 dni od dnia złożenia prawidłowych i kompletnych dokumentów na podstawie kryteriów, o których mowa
w § 5 ust.1.
        2. Zespół w składzie 3 osób, powoływany jest przez Zarząd Powiatu spośród pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
        3. Wniosek, który uzyska minimum 8 punktów, zostaje przedstawiony Zarządowi Powiatu, który podejmuje ostateczną decyzję o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
       4. Podejmując decyzję, o której mowa w ust. 3 Zarząd Powiatu bierze pod uwagę możliwości finansowe Powiatu do realizacji inicjatywy lokalnej.
       5. Zarząd Powiatu niezwłocznie informuje wnioskodawców o decyzji, o której mowa w ust. 3.
               6. Z wnioskodawcami, których zadania zostały wybrane do realizacji Zarząd Powiatu podpisuje umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej.
 
§ 5. Kryteria oceny wniosków: 
Lp.
Kryterium
Punktacja
1.
Celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej
0-5 pkt
2.
Liczba osób, którym służyć będzie zadanie publiczne
0 pkt - poniżej 5 osób
1 pkt - od 5 do 10 osób,
2 pkt - od 11 do 20 osób
3 pkt - powyżej 20 osób
3.
Wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie nie niższym niż 10% kosztów realizacji zadania
1 pkt - od 10% do 25% wartości zadania
2 pkt - od 26% do 40% wartości zadania
3 pkt - od 41% do 45% wartości zadania
4 pkt - od 46 % do 50% wartości zadania
5 pkt - od 51% do 60% wartości zadania
6 pkt - powyżej 60% wartości zadania
4.
Możliwości techniczne wykonania zadania
0 pkt - brak możliwości technicznych
1 pkt - warunki techniczne umożliwiające realizację zadania
            § 6. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowią:
1)      środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną;
2)      robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej, przy czym koszt 1 roboczogodziny określa się maksymalnie na 15 zł;
3)      świadczenia rzeczowe - w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Marcin Bednarz
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/ 62 /2015
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lipca 2015 roku
 
 
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 
 
Ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Zakres inicjatywy lokalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych określa art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Inicjatywa lokalna może obejmować w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, działalność charytatywną, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa), ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego), porządku i bezpieczeństwa publicznego.  Zawarte w projekcie uchwały szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zostały opracowane w celu ujednolicenia procedury i ułatwienia Zespołowi d/s wspierania inicjatyw lokalnych określenia najważniejszych elementów niezbędnych do oceny wniosku.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (03/08/2015 11:00:15)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (03/08/2015 11:42:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (03/08/2015 11:40:50)
Lista wiadomości