Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

Uchwała Nr LIV/ 305 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego
28 października 2014 r.
pod poz. 5496


Uchwała Nr LIV/ 305 /2014

Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 września 2014 roku
 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015.
 
            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się wysokość opłat brutto za usunięcie pojazdu z drogi leżącej na obszarze powiatu średzkiego w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zależności od rodzaju pojazdu:
1)  rower lub motorower - 112 zł;
2)  motocykl - 221 zł;
3)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 485 zł;
4)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t  do 7,5 t - 606 zł;
5)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 858 zł;
6)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1 265 zł;
7)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1 539 zł.
§ 2. Ustala się wysokość opłat brutto za każdą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym usuniętego na koszt właściciela z drogi leżącej na obszarze powiatu średzkiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zależności od rodzaju pojazdu:
a)  rower lub motorower - za każdą dobę przechowywania - 19 zł;
b)  motocykl - za każdą dobę przechowywania - 26 zł;
c)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za każdą dobę przechowywania - 39 zł;
d)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t  do 7,5 t - za każdą dobę przechowywania - 51 zł;
e)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za każdą dobę przechowywania - 73 zł;
f)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za każdą dobę przechowywania - 135 zł;
g) pojazd przewożący materiał niebezpieczne - za każdą dobę przechowywania - 199 zł.
§ 3. Ustala się wysokość kosztów powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usunięcia w zależności od rodzaju pojazdu: 
1)  rower lub motorower - 56 zł;
2)  motocykl - 110 zł;
3)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 242 zł;
4)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 303 zł;
5)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 429 zł;
6)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 632 zł;
7)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 769 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat i kosztów w 2015 roku.
Przewodniczący Rady
/-/mgr Andrzej Gniotowski

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIV/ 305 /2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 września 2014 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015.
Zgodnie z art. 130a ust. 5c, 5f i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami) zadanie usuwania pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach określonych
w  art. 130a ust. 1-2 ww. ustawy należy do zadań własnych powiatu, a w kompetencji rady powiatu jest coroczne ustalanie w drodze uchwały wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi, oraz wysokość kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Ustawodawca w art. 130a ust. 6a określił progi stawek opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz zróżnicował kategorie pojazdów podlegających tym opłatom. Jednocześnie ustawodawca upoważnił Ministra Finansów do obwieszczania obowiązujących w każdym roku kalendarzowym maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżony. Wypełniając delegację ustawową Minister Finansów obwieszczeniem z 6 sierpnia 2014r. ogłosił w Monitorze Polskim poz. 632 maksymalne stawki opłat obowiązujące w 2015 roku. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały ustalającej przedmiotowe opłaty na rok 2015 jest uzasadnione.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Andrzej Gniotowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (26/09/2014 09:52:49)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (26/09/2014 09:57:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (29/10/2014 10:24:37)
Lista wiadomości