Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

Uchwała Nr LIV/ 304 /2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 roku
Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
24 września 2014 r. pod poz.4956

Uchwała  Nr LIV/ 304 /2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 września 2014 roku
 
 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 595 ze zmianami), art. 164 ust.5a-5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się „Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
/-/mgr Andrzej Gniotowski
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIV/ 304 /2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 września 2014 roku
 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
Zgodnie z ustawą - Prawo wodne, utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki. Zgodnie z art. 164 ust. 5a-5d ustawy Prawo wodne, spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie  inwestycji. Pomoc finansowa polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez jednostkę samorządu terytorialnego ze spółką wodną. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) projekt niniejszej uchwały pismem z dnia 21 lipca 2014 r. znak: OS.6343.5.2014 został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na terenie powiatu średzkiego działa 8 spółek wodnych, z których 7 zrzeszonych jest w Związku Spółek Wodnych w Środzie Wlkp. Dofinansowanie spółek wodnych ze środków budżetu powiatu pozwoli na zwiększenie zakresu planowanych do wykonania prac konserwacyjnych w obrębie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, a tym samym przyczyni się do uregulowania stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 

 
 
Załącznik
do uchwały Nr LIV/304/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 września 2014 roku
 
 
Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania.
 
§ 1
1.      Spółki wodne działające na terenie powiatu średzkiego mogą otrzymywać z budżetu Powiatu Średzkiego dotacje na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, zlokalizowanych na terenie powiatu średzkiego.
2.      Wysokość środków finansowych przeznaczonych na udzielanie dotacji spółkom wodnym na dany rok określa uchwała budżetowa. 
3.      Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma być udzielona.
4.      Dotacja nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosztów zadania.
 
§ 2
1.      Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Zarząd Powiatu Średzkiego, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku złożonego przez spółkę wodną, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszych zasad, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.      W przypadku ubiegania się o dotację przez spółkę wodną prowadzącą działalność gospodarczą, stanowić ona będzie odpowiednio:
1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013 r.) lub
2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).
3.      Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez spółkę wodną dla której udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc:
1) de minimis należy dołączyć również dokumenty i informacje zawarte w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc do minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.),
2) de minimis w rolnictwie należy dołączyć również dokumenty i informacje zawarte w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
4.      Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do Zarządu Powiatu Średzkiego w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok, w którym udzielona będzie dotacja. W 2014 roku wnioski można składać do dnia 31 października 2014 r.
 
5.      Wnioski rozpatrywane są w terminie do 60 dni po uchwaleniu budżetu powiatu na rok, w którym udzielona będzie dotacja. Wnioski złożone w 2014 roku, rozpatrywane będą  w terminie do 60 dni od ich złożenia.
6.      Zarząd Powiatu Średzkiego powiadamia pisemnie spółki wodne o udzieleniu dotacji lub odmowie jej udzielenia.
 
§ 3
1.      Warunkiem przyznania dotacji jest łączne spełnienie przez spółkę wodną następujących kryteriów:
a)      ściągalność składek członkowskich na rzecz spółki wodnej na koniec roku poprzedzającego rok, w którym złożony zostanie wniosek, nie może być niższa niż    60 %,
b)      minimalna wysokość składki członkowskiej na rzecz spółki wodnej nie może być niższa niż 20,0 zł./ha, a w następnych latach wysokość składki wzrastać będzie corocznie co najmniej o 1,00 zł.
 
§ 4
1.      Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Powiatem Średzkim a spółką wodną, reprezentowaną przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.
2.      Umowa dotacji powinna określać:
a)      opis zadania, cel na jaki dotacja została przyznana,
b)      termin wykonania zadania,
c)      wysokość dotacji oraz termin i sposób jej przekazania,
d)      termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku,
e)      tryb kontroli wykonywania zadania,
f)        termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
g)      termin zwrotu niewykorzystanej dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji, określone we właściwych przepisach normujących finanse publiczne.
 
§ 5
1.      Prace objęte dotacją powinny być wykonane w terminie do dnia 30 listopada danego roku.
2.      Rozliczenie dotacji powinno nastąpić w terminie do 15 dni od zakończenia realizacji zadania, nie później jednak niż do dnia 15 grudnia danego roku.
3.      Rozliczenie wykonania zadania następuje na podstawie:
a)      protokołów odbioru prac,
b)      faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty,
c)      sprawozdania rzeczowo-finansowego, które powinno zawierać opis i termin zrealizowanego zadania, zestawienie wydatków, kwotę wykorzystanej dotacji.
 
§ 6
Spółka wodna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji dotowanego zadania. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania lub po jego wykonaniu, do czasu zatwierdzenia rozliczenia udzielonej dotacji.   
 
§ 7
Zarząd Powiatu Średzkiego podaje do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wykaz spółek wodnych, którym  udzielono dotacji wraz z kwotami dotacji.
Załącznik  do
zasad udzielania dotacji
spółkom wodnym
 
.......................................                                          ...................................
pieczątka firmowa spółki wodnej                                                 miejscowość, data
 
 
 
Zarząd Powiatu Średzkiego
       ul. Daszyńskiego 5
   63-000 Środa Wlkp.
 
 
WNIOSEK
 
o przyznanie w roku ......... z budżetu powiatu średzkiego
dotacji celowej dla spółki wodnej,
w ramach pomocy de minimis / pomocy de minimis w rolnictwie*.
 
 
1.      Dane dotyczące Wnioskodawcy:
a)      Nazwa spółki wodnej:
........................................................................................................
b)      Adres:
........................................................................................................
c)      Data wpisu i numer w katastrze wodnym:
........................................................................................................
d)      Numer rachunku bankowego:
........................................................................................................
2.      Informacja o działalności spółki wodnej:
a)      Wysokość uchwalonej składki członkowskiej w ....... roku: ............zł/ha
b)       Ściągalność składek członkowskich wg stanu na dzień 31 grudnia.......roku: ......%
c)      Długość rowów melioracji szczegółowej objęta działalnością spółki: ......... km
d)      Powierzchnia gruntów zmeliorowanych objęta działalnością spółki: ...........ha
3.      Opis planowanego zadania:
a)      Nazwa zadania:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
b)      Miejsce planowanego zadania ( gmina, miejscowość, oznaczenie rowu, numery ewidencyjne działek)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c)      Zakres rzeczowy zadania, opis stanu istniejącego, spodziewane efekty po realizacji zadania.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
4.      Źródła finansowania zadania:
Całkowity koszt planowanego zadania: ................... zł., w tym:
a)      środki własne: ....................... zł. ( .........%)
b)      kwota wnioskowanej dotacji: ................. zł. ( ..........%)
c)      inne środki: ............................ zł. ( .........%)
  ............................ zł. ( .........%)
  ........................... zł. ( ..........%)
5.      Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej:
................................................................................................................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz funkcja
 
 
.......................................................................................
Podpisy i pieczątki osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
 
 
Załączniki do wniosku:
1.       Zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości.
2.       Dokument stanowiący o posiadanych uprawnieniach do reprezentacji spółki.
 
 
*- niepotrzebne skreślić
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Andrzej Gniotowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (26/09/2014 09:50:57)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (26/09/2014 09:55:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (26/09/2014 09:55:31)
Lista wiadomości