Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr 278/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uchwała Nr 277/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 276/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2020 roku. Uchwała Nr 275/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Uchwała Nr 274/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2020 r. Uchwała Nr 273/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 750/23 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Uchwała Nr 272/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego udziału w nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej numerem 750/22. Uchwała Nr 271/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Uchwała Nr 270/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas określony do 3 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego położonej w Żabikowie, oznaczonej jako działka nr 34/1 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Uchwała Nr 269/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 268/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia w roku 2019 pożyczki Spółdzielni Socjalnej Średzianka. Uchwała Nr 267/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością Powiatu Średzkiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o jego przepadku. Uchwała Nr 266/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Uchwała Nr 265/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 264/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr 3831/6 i 3831/10. Uchwała Nr 263/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9. Uchwała Nr 262/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr 3835 i 3837. Uchwała Nr 261/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działki nr 3787. Uchwała Nr 260/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Pętkowie, gm. Środa Wielkopolska, oznaczonej jako działka nr 165/3 Uchwała Nr 259/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres do 3 miesięcy garażu o powierzchni 16,80 m2 znajdującego się przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 258/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie. Uchwała Nr 257/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Uchwała Nr 256/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2020 rok. Uchwała Nr 255 /2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033. Uchwała Nr 254/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 253/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9. Uchwała Nr 252/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2020 r. Uchwała Nr 251/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 250/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała Nr 249/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2748/6 i 2744/7, położonej przy ul. 20 Października 16 w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Uchwała Nr 248/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2018/2019. Uchwała Nr 247/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2020 r. Uchwała Nr 246/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2020 r. Uchwała Nr 245/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3. Uchwała Nr 244/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w 2020 roku. Uchwała Nr 243/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin - Szypłów i 3742P Klęka- Żerków na odcinku Szypłów - granica powiatu - etap I odcinek Chwalęcin - Szypłów". Uchwała Nr 242/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 241/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wielkopolska - ETAP II od ul. Harcerskiej do Ruszkowa. Uchwała Nr 240/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2020 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych. Uchwała Nr 239/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 238/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas określony do 3 miesięcy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 750/23. Uchwała Nr 237/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała Nr 236/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9, a także sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Uchwała Nr 235/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2020 r. organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Uchwała Nr 234 /2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 września 2019 roku w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Zwoli, gm. Zaniemyśl, oznaczonej jako działka nr 129/6 Uchwała Nr 233/ 2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie podziału środków na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki Uchwała Nr 232/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3. Uchwała Nr 231/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 230/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9, a także sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Uchwała Nr 229/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 219/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich, dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 228/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała Nr 227/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2020 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych. Uchwała Nr 226/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2018" Uchwała Nr 225/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Uchwała Nr 224 /2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Bursy Powiatu Średzkiego z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 223/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie lekkoatletycznym klasy Va w Środzie Wielkopolskiej”. Uchwała Nr 222/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. dotycząca wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Środa Wielkopolska. Uchwała Nr 221/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą, dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Uchwała Nr 220/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Zaniemyśl, dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, oraz ustalenia ich przebiegu. Uchwała Nr 219/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich, dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 218/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 217/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia pełnomocnika oraz jego zastępcy do spraw organizacji Bursy Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 216/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2019 roku. Uchwała Nr 215/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała Nr 214/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Uchwała Nr 213/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w przedmiocie określenia zasad wspólnego korzystania z Systemu Obsługi Wsparcia („SOW”) Uchwała Nr 212/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 567/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad konkursu „AMBASADOR POWIATU ŚREDZKIEGO” Uchwała Nr 211/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Nr 210/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała Nr 209/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego”. Uchwała Nr 208/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin – Szypłów i 3742P Klęka- Żerków na odcinku Szypłów – granica powiatu – etap I odcinek Chwalęcin - Szypłów ”. Uchwała nr 207/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Prokuratury Okręgowej w Poznaniu nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. 20 Października 16, oznaczonej jako działki nr 2744/7 i 2748/6 Uchwała Nr 206/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Powiatu Średzkiego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 205/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała Nr 204/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymisławice. Uchwała Nr 203/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2019 r w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3672P w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 432 Uchwała Nr 202/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu w Naborze Nr 1/2019/WWzS - nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Uchwała Nr 201/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3674P i 3736P w miejscowości Śnieciska". Uchwała Nr 200/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała Nr 199/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia w roku 2019 pożyczki Spółdzielni Socjalnej Średzianka Uchwała Nr 198/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała Nr 197/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 196/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Powiatu Średzkiego z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 195/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 194/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o. o. w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony części nieruchomości położonej przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 750/23 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Uchwała Nr 193/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia zasad wynagradzania dla ekspertów za prace w komisji egzaminacyjnej. Uchwała Nr 192/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Powiatu Średzkiego z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 191/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 190/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 189/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odroczenia terminu spłaty odsetek od pożyczki udzielonej Szpitalowi Średzkiemu Serca Jezusowego Spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 188/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała Nr 187/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego nieruchomości położonych w Orzeszkowie, gm. Dominowo, oznaczonych nr: 34/1, 37/1, 39/1, 40/3, 42/1. Uchwała Nr 186/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych. Uchwała Nr 185/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2422P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z gm. Rokietnica w m. Kokoszczyn do drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne. Uchwała Nr 184/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2498P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 2492P do granicy z powiatem grodziskim w m. Sznyfin, gm. Buk. Uchwała Nr 183/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2421P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi krajowej nr 92 do granicy powiatu poznańskiego z Miastem Poznań w m. Sady, gm. Tarnowo Podgórne. Uchwała Nr 182/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2506P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z miastem Poznań do skrzyżowania z ul. Piaski w m. Swarzędz, gm. Swarzędz. Uchwała Nr 181/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2427P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z powiatem obornickim do drogi powiatowej nr 2061P w m. Zielątkowo, gm. Suchy Las. Uchwała Nr 180/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2503P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od ul. Rynek do drogi powiatowej nr 2407P (ul. Polnej) w m. Swarzędz, gm. Swarzędz. Uchwała Nr 179/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2491P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z powiatem kościańskim do drogi powiatowej nr 2469P w m. Borkowice, gm. Mosina. Uchwała Nr 178/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2478P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z gminą Mosina w m. Dworzyska do drogi powiatowej nr 2472P w m. Radzewo, gm. Kórnik. Uchwała Nr 177/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2725P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z powiatem nowotomyskim do drogi powiatowej nr 2497P w m. Sznyfin, gm. Buk. Uchwała Nr 176/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2457P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z gminą Stęszew w m. Lisówki do drogi powiatowej nr 2402P w m. Trzcielin, gm. Dopiewo. Uchwała Nr 175/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2435P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z gminą Swarzędz w m. Uzarzewo - Huby do drogi powiatowej nr 2437P w m. Biskupice, gm. Pobiedziska. Uchwała Nr 174/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2457P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 306 w m. Rybojedzko do granicy z gm. Dopiewo w m. Tomice, gm. Stęszew. Uchwała Nr 173/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2435P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz do granicy z gminą Pobiedziska w m. Uzarzewo, gm. Swarzędz. Uchwała Nr 172/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2504P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi krajowej nr 92 w m. Swarzędz do granicy administracyjnej miasta Swarzędz, gm. Swarzędz. Uchwała Nr 171/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2388P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 2412P w m. Rosnowo do drogi krajowej nr 5 w m. Rosnówko, gm. Komorniki. Uchwała Nr 170/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2421P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z miastem Poznań do granicy z miastem Poznań m. Kobylniki, gm. Rokietnica. Uchwała Nr 169/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2422P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 1862P do granicy z gm. Tarnowo Podgórne w m. Przybroda, gm. Rokietnica. Uchwała Nr 168/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2470P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 2461P w m. Borówiec do DW 434 w m. Kórnik, gm. Kórnik. Uchwała Nr 167/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2427P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 2425P do granicy z powiatem obornickim w m. Żydowo, gm. Rokietnica. Uchwała Nr 166/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2478P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Mieczewo do granicy z gminą Kórnik w m. Mieczewo, gm. Mosina. Uchwała Nr 165/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2488P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z powiatem wrzesińskim w m. Jezierce do drogi gminnej w m. Wagowo, gm. Pobiedziska. Uchwała Nr 164/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2459Pkategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 2498P do granicy z powiatem grodziskim w m. Piekary, gm. Stęszew. Uchwała Nr 163/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2061P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od granicy z powiatem obornickim do drogi powiatowej nr 2427P w m. Zielątkowo, gm. Suchy Las. Uchwała Nr 162/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2499P kategorii drogi powiatowej, na całym odcinku tj. od drogi powiatowej nr 2497P w m. Dobieżyn Nowy do drogi powiatowej nr 2458P w m. Dobieżyn, gm. Buk. Uchwała Nr 161/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2453P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 2454P do granicy z powiatem kościańskim w m. Drożdżyce, gm. Stęszew. Uchwała Nr 160/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2462P kategorii drogi powiatowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 2460P w m. Rogalinek do drogi powiatowej nr 2461P w m. Daszewice, gm. Mosina. Uchwała Nr 159/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 158/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 157/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Nr 156/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne". Uchwała Nr 155 /2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości niezabudowanej położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3919. Uchwała Nr 154/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas określony do 3 miesięcy w drodze bezprzetargowej Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 750/23. Uchwała Nr 153/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony udziału wynoszącego 13/100 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2002/13, położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Uchwała Nr 152/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Uchwała Nr 151/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała Nr 150/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Powiatu Średzkiego z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 149/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu. Uchwała Nr 148/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 147/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 146/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego udziału w nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2002/13 Uchwała Nr 145/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia ulicy Szkolnej w Brodowie do kategorii dróg gminnych. Uchwała Nr 144/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 143/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości niezabudowanej położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3919. Uchwała Nr 142/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia w roku 2019 pożyczki Spółdzielni Socjalnej Średzianka. Uchwała Nr 141/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi łączącej ulicę Kosynierów z ulicą Topolską w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 140/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą, dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Uchwała Nr 139/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą, dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Uchwała Nr 138/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 137/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 136/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 135/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie lekkoatletycznym klasy Va w Środzie Wielkopolskiej". Uchwała Nr 134/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 133/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała Nr 132/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 131/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 130/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Uchwała Nr 129/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 128/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 127/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 126/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 125/ 2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Średzkiego Oceny zasobów pomocy społecznej Uchwała Nr 124/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r." Uchwała Nr 122/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2019 roku. Uchwała Nr 121/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej nr 3969 Uchwała Nr 120/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3919 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Uchwała Nr 119/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania mienia Stowarzyszeniu Pomocy „KRĄG" w Nowym Mieście nad Wartą Uchwała Nr 118/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 117/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała Nr 116/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia w drodze darowizny działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej nr 4060 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Uchwała Nr 115/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami), działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacja wolontariatu, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami" w 2019 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 114/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 560026P tj. ul. K.I. Gałczyńskiego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 113/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 112/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia w roku 2019 pożyczki Spółdzielni Socjalnej Średzianka Uchwała Nr 111/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Uchwała Nr 110/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. w powiecie średzkim. Uchwała Nr 109/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 108/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 107/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)" Uchwała Nr 106/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana" lokalu znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości położnej w Zaniemyślu przy ul. Dworcowej 2 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Uchwała Nr 105/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą, dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Uchwała Nr 104/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2018 rok. Uchwała Nr 103/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Przebudowa DW432 na odcinku od ulicy Szlafroka do ulicy Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej". Uchwała Nr 102/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 101/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu „Kompleksowy program rozwoju zawodowego młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej". Uchwała Nr 100/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej marzec‘2019. Uchwała Nr 99/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu „Fachowa kadra". Uchwała Nr 98/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy implementacji w kontekście potrzeb i uwarunkowań lokalnych i regionalnych oświaty i rynku pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej ‘2019. Uchwała Nr 97/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 96/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 95/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3. Uchwała Nr 94/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 93/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Uchwała Nr 92/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przywrócenia terminu na złożenie wniosku o udzielenie dotacji dla placówki niepublicznej. Uchwała Nr 91/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 marca 2019 r. Uchwała Nr 90/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Uchwała Nr 89/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami), działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 88/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2019 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Uchwała Nr 87/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 729/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku Uchwała Nr 86/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 741/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku Uchwała Nr 85/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 84/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 83/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 4161P - ul. Matuszewskiego w Śremie, gm. Śrem, kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 82/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. Uchwała Nr 81/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 79/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 78/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.

Archiwum