Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr 27/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 26/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 25/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uchwała Nr 24/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatowego Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na czas określony do trzech miesięcy części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 976/13 i 976/14, położonej w miejscowości Lubrze, gmina Krzykosy Uchwała Nr 23 / 2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne - projekt pozakonkursowy. Uchwała Nr 22 /2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Uchwała Nr 21/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 20 /2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 19 /2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Uchwała Nr 18 /2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Uchwała Nr 17/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu „Mobilność uczniów”. Uchwała Nr 16/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy zawartej w dniu 1 lutego 2016 roku Uchwała Nr 15 / 2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, z wyłączeniem nieruchomości rolnych Uchwała Nr 14 /2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3 Uchwała Nr 13/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3896, 3931, 3919, 3926 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Uchwała Nr 12/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3837, 3834, 3835 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Uchwała Nr 11/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3831/3, 3833, 3838 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Uchwała Nr 10/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3787, 3790, 3848, 3779, 3825, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Uchwała Nr 9/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Uchwała Nr 8/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2018 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2018 roku, w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Średzkiego do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych". Uchwała Nr 6/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2018 roku, w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r., o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2030 ze zmianami). Uchwała Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 4/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Rejon w Środzie Wielkopolskiej, nieruchomości położonej w miejscowości Lubrze, gmina Krzykosy, oznaczonej jako działki nr 932/4 i 9282/10 Uchwała Nr 3/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 2/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 1/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.