Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2018 rok - V kadencja » Uchwała Nr 598/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2018 r.


Uchwała Nr 598/2018
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 14 marca 2018 roku


w sprawie ustalenia formy zbycia i cen działek niezabudowanych położonych w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących własność Powiatu Średzkiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.), art. 25b, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz  uchwał: Rady Powiatu Średzkiego Nr XL/237/2010 z dnia 25 maja 2010 roku zmienionej uchwałą Rady Powiatu Średzkiego Nr XXXII/225/2016 z dnia 10 października 2016 r. i uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr LII/367/2017 z dnia 25 września 2017 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:    

§ 1.
Zbyć w drodze przetargów, niezabudowane działki położone w Środzie Wielkopolskiej, stanowiące własność Powiatu Średzkiego, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków:
  • nr 3931 o powierzchni 2,4745 ha, zapisaną w księdze wieczystej PO1D/00032243/0,
  • nr 3925 o powierzchni 0,6463 ha, zapisaną w księdze wieczystej PO1D/00032243/0 wraz z udziałem wynoszącym 485/10.000 w działce nr 3926 o powierzchni 0,6818 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00058328/8, wydzielonej pod wewnętrzną drogę dojazdową,
  • nr 3924 o powierzchni 0,6452 ha, zapisaną w księdze wieczystej PO1D/00032243/0 wraz z udziałem wynoszącym 484/10.000 w działce nr 3926 o powierzchni 0,6818 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00058328/8, wydzielonej pod wewnętrzną drogę dojazdową,
  • nr 3923 o powierzchni 0,6636 ha, zapisaną w księdze wieczystej PO1D/00032243/0 wraz z udziałem wynoszącym 498/10.000 w działce nr 3926 o powierzchni 0,6818 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00058328/8, wydzielonej pod wewnętrzną drogę dojazdową,
  • nr 3916 i nr 3917 o łącznej powierzchni 3,2914 ha, zapisane w księdze wieczystej PO1D/00032243/0 wraz z udziałem wynoszącym 2471/10.000 w działce nr 3926 o powierzchni 0,6818 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00058328/8, wydzielonej pod wewnętrzną drogę dojazdową,
  • nr 3919 o powierzchni 2,2255 ha, zapisaną w księdze wieczystej PO1D/00032243/0 wraz z udziałem wynoszącym 1671/10.000 w działce nr 3926 o powierzchni 0,6818 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00058328/8, wydzielonej pod wewnętrzną drogę dojazdową.             


§  2. Ustalić ceny wywoławcze działek opisanych w §1 na kwoty: 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów Cena wywoławcza
  3931   1 979 600 zł + VAT*  
  3925 + udział w wys. 485/10.000 w dz. 3926   523 984 zł + VAT* 517 040 zł - cena działki nr 3925     6 944 zł - cena udziału w działce nr 3926
  3924 + udział w wys. 484/10.000 w dz. 3926   523 090 zł + VAT* 516 160 zł - cena działki nr 3924     6 930 zł - cena udziału w działce nr 3926
  3923 + udział w wys. 498/10.000 w dz. 3926   538 010 zł + VAT* 530 880 zł - cena działki nr 3923     7 130 zł - cena udziału w działce nr 3926
  3916 3917 + udział w wys.2471 /10.000 w dz. 3926   2 668 499 zł + VAT* 2 120 240 zł - cena działki nr 3917    512 880 zł - cena działki nr 3916      35 379 zł   - cena udziału w działce nr 3926
  3919 + udział w wys. 1671/10.000 w dz. 3926   1 804 325 zł + VAT* 1 780 400 zł - cena działki nr 3919 23 925 zł - cena udziału w działce nr 3926

* Do cen wylicytowanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.  


§ 3.
Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz działek opisanych w §1, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu. 

§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/ Marcin Bednarz 

Załącznik do uchwały:


Uzasadnienie do
Uchwały Nr 598/2018
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 14 marca 2018 roku

w sprawie ustalenia formy zbycia i cen działek niezabudowanych położonych w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących własność Powiatu Średzkiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży    

W dniu 25 maja 2010 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XL/237/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr: 30/7, 32/7, 41/14, 41/15 stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, która w związku z dokonaniem podziału działek nr: 32/7 i 41/15 została zmieniona uchwałą Nr XXXII/225/2016 z dnia 10.10.2016 roku. Ponadto Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Rady Powiatu Średzkiego Nr LII/367/2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych geodezyjnie nr: 41/29, 32/14, 41/31 oraz udziału wynoszącego 4142/10000 w działce nr 41/20. Działki będące przedmiotem sprzedaży, z dniem 1 stycznia 2018 roku weszły w granice administracyjne miasta Środa Wielkopolska i nadane zostały im nowe numery geodezyjne. Zarząd Powiatu Średzkiego postanowił ponownie zbyć przedmiotowe działki w drodze przetargów. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Organem właściwym jest Zarząd Powiatu Średzkiego i w związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.