Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2018 rok - V kadencja » Uchwała Nr 594/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2018 r.,

Uchwała  Nr 594 / 2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 marca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata  na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.

     Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm. ), a także § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r, Nr 60 poz. 373 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1.1. Ogłasza się  konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
4. Skład komisji konkursowej określony zostanie odrębną uchwałą.  

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronach internetowych Powiatu Średzkiego i tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej , ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska.            

§ 3. Traci moc uchwała nr 579/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata  na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu  

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta                                                                                                
/-/Marcin Bednarz           

  •     Załącznik do uchwały - do pobrania (plik pdf)


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 594/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 marca 2018 roku  

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata  na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.  

    Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm. ) stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Natomiast zgodnie z ust. 10 kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Jednocześnie zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej konkurs na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, zwany dalej "konkursem", ogłasza organ prowadzący przedszkole, szkołę lub placówkę. W związku z tym, że z dniem 31 sierpnia 2018 roku kończy się kadencja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. Jednocześnie z uwagi na art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 2017 r. poz. 60) należy uchylić uchwałę nr 579/ 2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata  na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej podjętą na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 poz. 1587) i podjąć na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r, Nr 60 poz. 373 ze zm.).