Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2018 rok - V kadencja » Uchwała Nr 589/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 marca 2018 r.

 
Uchwała Nr 589/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego 
z dnia 7 marca 2018 roku 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. w Powiecie Średzkim.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 ze zmianami), oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450) oraz w związku z uchwałą Nr LIV/393/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.", Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 21 lutego 2018 r., zwaną dalej Komisją w następującym składzie:  

1. Przewodnicząca Komisji:
  • Joanna Grzelka - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
2. Członkowie Komisji:
  • Bernadeta Staszak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej,
  • Ewa Andrzejewska - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej,
  • Małgorzata Bartkowiak - Podinspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.               

§ 2.
Regulamin pracy Komisji określa załącznik do niniejszej uchwały.        

§ 3. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.              

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Starosta
/-/Marcin Bednarz 
                        

Załącznik do uchwały:

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 589/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 7 marca 2018 r. 

w sprawie:powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowelub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. w Powiecie Średzkim.              

Zarząd Powiatu Średzkiego w Środzie Wielkopolskiej Uchwałą Nr 577/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 450) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.            
W wyniku zamieszczonego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert zawierającego informację o naborze kandydatów do komisji konkursowej, na stronie internetowej powiatu średzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej - żadna organizacja pozarządowa w wyznaczonym terminie nie zgłosiła kandydata na członka komisji konkursowej.            
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.