Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2018 rok - V kadencja » Uchwała Nr 585/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku

Uchwała Nr 585/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 lutego 2018 roku

  w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.

     Na podstawie § 2 ust. 8 uchwały LIII/381/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

            § 1. Po rozpatrzeniu wniosku przyznaję dotację na zadania związane z rozwojem sportu w 2018 r. Klubowi Sportowemu „POLONIA", sekcja piłki nożnej Środa Wielkopolska w kwocie 167 800 zł, (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych 00/100) na zadanie „Zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez Klub Sportowy „Polonia" Środa Wlkp. poprzez osiągnięcia wyższych wyników sportowych oraz podniesienie poziomu szkolenia sportowego zawodników klubu sportowego w miesiącu marcu i kwietniu 2018 roku".

             § 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

             § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/Marcin Bednarz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 585 /2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 lutego 2018 roku

  w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.

               Zgodnie z § 2 ust. 8 Uchwały Nr LIII/381/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia       25 października 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego, organem oceniającym i przyznającym dotacje na zadania z zakresu rozwoju sportu jest Zarząd Powiatu Średzkiego.
             W dniu 26.02.2018 r. Klub Sportowy „POLONIA", sekcja piłki nożnej, Środa Wielkopolska złożył wniosek o przyznanie dotacji na zadanie w zakresie sportu pod nazwą „Zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez Klub Sportowy „Polonia" Środa Wlkp. poprzez osiągnięcia wyższych wyników sportowych oraz podniesienie poziomu szkolenia sportowego zawodników klubu sportowego w miesiącu marcu i kwietniu 2018 roku" na kwotę 167 800 zł.
             Wniosek spełnia wymogi formalne, wobec czego zachodzi konieczność podjęcia uchwały w zakresie rozstrzygnięcia kwestii przyznania dotacji.             W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.