Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2018 rok - V kadencja » Uchwała Nr 574/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 lutego 2018 r.


Uchwała Nr 574/2018

Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 lutego 2018 roku    

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzanie Stadionem lekkoatletycznym im. Miłosza Józefa Szczepańskiego znajdującym się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce nr 750/23.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:              

§ 1.
Postanawia wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie Stadionem lekkoatletycznym im. Miłosza Józefa Szczepańskiego znajdującym się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce nr 750/23.              

§ 2. 1.
Powołuje komisję przetargową - zwaną dalej Komisją - do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1 uchwały, w następującym składzie: - Anna Ambroży - Przewodnicząca, - Paulina Maćkowiak - Sekretarz, - Katarzyna Kania - Członek.                    
2.
Komisja realizuje swoje zadania zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2/2016 Starosty Średzkiego z dnia 21 stycznia 2016 r. oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a nadto wykonuje niżej wymienione czynności:
  • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
  • określenie istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  • określenie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, określenie kryteriów oceny ofert.                 
3. Postępowanie przeprowadza Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym i Inwestycji.               
4.
Do kontaktów z oferentami i do udzielania wykonawcom wyjaśnień treści SIWZ upoważnia - Annę Ambroży - Przewodniczącą Komisji oraz Katarzynę Kania - Członka Komisji.              

§ 3. 1.
Do zatwierdzania wszelkich czynności Komisji, o których mowa w pkt 2 ppkt. 10 Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej, opisanego w § 2 ust. 2, upoważnia z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2 niniejszego paragrafu, Starostę lub podczas jego nieobecności Wicestarostę.                      
2.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zarząd Powiatu Średzkiego, zatwierdzając propozycję Komisji.            

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście.              

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


w.z. Starosty
/-/Piotr Kasprzak
Wicestarosta


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 574/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 lutego 2018 roku    

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzanie Stadionem lekkoatletycznym im. Miłosza Józefa Szczepańskiego znajdującym się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce nr 750/23.               

W budżecie Powiatu na 2018 rok zaplanowane zostały środki finansowe na realizację zadania pn. „Zarządzanie nieruchomościami". W ramach zadania planowana jest usługa zarządzania Stadionem lekkoatletycznym im. Miłosza Józefa Szczepańskiego znajdującym się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce nr 750/23. Zarządzanie ww. nieruchomością ma na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomością, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym - zgodnie z jej przeznaczeniem, a także uzasadnione inwestowanie w tę nieruchomość. Mając na uwadze obowiązek zapewnienia zgodności realizacji określonego w uchwale zadania z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) konieczne jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyłonienia wykonawcy. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.