Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2018 rok - V kadencja » Uchwała Nr 573/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 lutego 2018 r.


Uchwała Nr 573/2018

Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 12 lutego 2018 roku


w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT na czas określony do dnia 31.12.2028 r. w drodze bezprzetargowej Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 750/23 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
             

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25b, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LVI/446/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31stycznia 2018 roku Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:            

§ 1.
Postanawia oddać w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT na czas określony do dnia 31.12.2028 r. w drodze bezprzetargowej Stadion lekkoatletyczny im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdujący się w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 750/23. Przedmiot dzierżawy zaznaczony jest na kserokopii mapy stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.              

§ 2.
Ustalić miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 1980,00 zł + VAT.              

§ 3
. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT w trybie bezprzetargowym  na czas określony do dnia 31.12.2028 roku. Wykaz stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.              

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.              

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


w.z. Starosty
/-/Piotr Kasprzak
Wicestarosta 
              

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 573/2018
Zarządu  Powiatu Średzkiego
z dnia 12 lutego 2018 roku  

w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT na czas określony do dnia 31.12.2028 r. w drodze bezprzetargowej Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 750/23 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
             

W dniu 23 stycznia 2018 roku wpłynął wniosek Spółdzielni Socjalnej HIT  - dzierżawcy Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 750/23 o przedłużenie umowy dzierżawy na czas określony do dnia 31.12.2028 roku. Stosownie do brzmienia zapisów art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Powiatu Średzkiego w dniu 31 stycznia 2018 roku podjęła Uchwałę nr LVI/446/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT w drodze bezprzetargowej na czas określony do 31.12.2028 roku Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce oznaczonej nr 750/23, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Mając powyższe na uwadze, a także okoliczność, iż Spółdzielnia podejmuje przede wszystkim działania społeczne w zakresie: działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz środowiska lokalnego oraz działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.