Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2018 rok - V kadencja » Uchwała Nr 564/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 r.


Uchwała Nr 564/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 31 stycznia 2018 roku  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 r. w Powiecie Średzkim.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 ze zmianami), oraz art. 15 ust. 2h, 2j i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami), w związku Programem Współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LIV/393/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r., Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:            

§ 1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dokonuje się wyboru oferty Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana" z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000) przy ul. Dworcowa 3 na realizację zadania pod tytułem „Wiosna z Kolejką" i udziela się dotacji na finansowanie tego zadania w wysokości 150.000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).              

§ 2. Środki na realizację uchwały zostały zabezpieczone w budżecie powiatu średzkiego.              

§ 3. Upoważnia się łącznie Starostę Powiatu Średzkiego - Pana Marcina Bednarza i Wicestarostę Powiatu Średzkiego - Pana Piotra Kasprzaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Średzkiego - Pana Michała Żabińskiego, do podpisania umowy o realizację zadania z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu - Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana" z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000) przy ul. Dworcowej 3.              

§ 4. Wynik otwartego konkursu ofert ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej i na stronie internetowej Powiatu Średzkiego, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej.              

§ 5. Wykonanie uchwały w powyższym zakresie powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.              
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Starosta
/-/Marcin Bednarz   


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 564/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego 
z dnia 31 stycznia 2018 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 r. w Powiecie Średzkim.    

            Zarząd Powiatu Średzkiego w Środzie Wielkopolskiej Uchwałą Nr 550/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 r. w Powiecie Średzkim. Uchwałą Nr 557/2018 Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 17 stycznia 2018 r. powołał Komisję Konkursową, której zadaniem była ocena merytoryczna ofert. Komisja Konkursowa przedstawiła Zarządowi informację dotyczącą postępowania konkursowego i zarekomendowała Zarządowi ofertę Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana", z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000) przy ul. Dworcowej 3. Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii w/w komisji postanowił wesprzeć Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana" z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Dworcowej 3 w realizacji zadania publicznego pn.: „Wiosna z Kolejką".
Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Powiatu Średzkiego jest w pełni zasadne.