Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2018 rok - V kadencja » Uchwała Nr 548/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr 548/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 3 stycznia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Średzkiego.                

Na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t. j Dz. U. z  2017 r., poz. 1868 ), w związku z § 21 ust. 10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 161/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ze zmianami, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:    

§ 1.  W załączniku do uchwały Nr 473/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22  września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Średzkiego dokonuje się następującej zmiany:  

- w § 2 dodaje się pkt 3) w brzmieniu:
„ 3) Powiatowe Centrum Inwestycji sp. z. o.o. w  Środzie Wielkopolskiej".    

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz                                              


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 548 /2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 3 stycznia 2018 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Średzkiego.    

W dniu 14 czerwca 2017 roku Uchwałą Nr XLVII/328/2017 Rada Powiatu Średzkiego wyraziła zgodę na utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Powiatu Średzkiego pod firmą: „Powiatowe Centrum Inwestycji" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt założycielski spółki został podpisany w dniu 6 października br., a w dniu 15 listopada br. spóła została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z uwagi na fakt, iż nadzorem właścicielskim Powiatu objęte są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w  których Powiat Średzki jest udziałowcem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.