Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2018 rok - V kadencja » Uchwała Nr 547/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 stycznia 2018 r.


Uchwała Nr 547/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 3 stycznia 2018 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 6 pkt 4 uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r., Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
           
§ 1. W uchwale nr 542/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 grudnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:
  1. § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Zofię Tomczak - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   


Starosta
/-/Marcin Bednarz