Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 805/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 805/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 listopada 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.              

Na podstawie art. 211, 212, 235, 236, 237, 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz § 6 pkt 2 uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałą nr 560/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2018 roku, uchwałą nr LVI/448/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą nr 572/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2018 roku, uchwałą nr LVII/458/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą nr 592/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 marca 2018 roku, uchwałą nr 603/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2018 roku, uchwałą nr LVIII/474/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku, uchwałą nr 620/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 638/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LIX/483/2018 Rady  Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 655/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2018 roku, uchwałą nr 661/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 roku, uchwałą nr LX/494/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 roku, uchwałą 678/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2018 roku, uchwałą nr LXI/506/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 roku, uchwałą nr 694/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2018 roku, uchwałą nr LXII/512/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2018 roku, uchwałą nr 711/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2018 roku, uchwałą nr 714/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lipca 2018 roku, uchwałą nr LXIII/516/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2018 roku, uchwałą nr 732/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku, uchwałą nr 738/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku, uchwałą nr LXIV/529/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 roku, uchwałą nr 747/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 września 2018 roku, uchwałą nr 757/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 września 2018 roku, uchwałą nr LXV/544/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2018 roku, uchwałą nr 767/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 października 2018 roku, uchwałą LXVI/553/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 roku, uchwałą nr 776/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 października 2018 roku, uchwałą nr 786/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2018 roku, uchwałą nr 787/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 listopada 2018 roku, uchwałą nr LXVII/565/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę 18.861,-
do kwoty 76.548.968,87,-      

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę 18.861,-
do kwoty 53.758.434,87,-  

2. w § 1 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 18.861,-
do kwoty 8.930.275,34,-  

3. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 18.861,-
do kwoty 87.005.026,46,-  

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 18.861,-
do kwoty 53.947.915,49,-  

4. w § 2 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 18.861,-
do kwoty 8.930.275,34,-  


§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 5a, 5b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3a i 3b.  


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Starosta
/-/Marcin Bednarz


Załączniki do uchwały:


Uzasadnienie
do uchwały nr 805/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 listopada 2018 roku

I. W planie dochodów oraz wydatków na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 18.861 zł.
Powyższa kwota jest wynikiem zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach:
- 71012 zmniejszenie o kwotę 1.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Środki zmniejszono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.462.2018.9 z dnia 15 listopada 2018 r. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
- 71015 zwiększenie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.441.2018.2 z dnia 9 listopada 2018 roku. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego.
- 75478 zwiększenie o kwotę 7.861 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.411.2018.9 z dnia 9 listopada 2018 roku. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.  
Ponadto w planie wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) oraz w Starostwie Powiatowym (rozdział 75075).    
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (26/11/2018 09:36:28)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (26/11/2018 09:55:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (26/11/2018 09:55:10)
Lista wiadomości