Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 804/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 804/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 listopada 2018 roku 

zmieniająca uchwałę Nr 784/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w miejscowości Lubrze, gm. Krzykosy, oznaczonej numerem 976/14

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 784/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w miejscowości Lubrze, gm. Krzykosy, oznaczonej numerem 976/14 wprowadza się następującą zmianę:
  • § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 1. 1.Powołuje się komisję przetargową w składzie:       
  • Przewodniczący:        Katarzyna Kania       
  • Członkowie:             Justyna Bolewska
                                  Przemysław Barczyński".         

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 804/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 listopada 2018 roku  

zmieniająca uchwałę Nr 784/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w miejscowości Lubrze, gm. Krzykosy, oznaczonej numerem 976/14    

Uchwałą Nr 784/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2018 r. jako przewodniczącą komisji przetargowej powołano Panią Hannę Mierzwiak. Z uwagi na fakt, iż Pani Mierzwiak nie będzie mogła uczestniczyć w przetargu wyznaczonym na dzień 22 listopada 2018 roku, zaistniała konieczność zmiany komisji przetargowej do przeprowadzenia przedmiotowego przetargu. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (23/11/2018 08:54:27)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (23/11/2018 08:54:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (23/11/2018 08:54:27)
Lista wiadomości