Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 796/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2018 r.
Uchwała Nr 796/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 listopada 2018 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do realizacji zadania „Kształcenie zawodowe dla uczniów polskiego pochodzenia z Kazachstanu" oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji zadania.  

Na podstawie art. 48 ust. 2 i  art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.),  Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:              

§ 1. 1. Wyraża zgodę na przystąpienie w latach 2019 - 2024 Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej w charakterze głównego Partnera w realizacji zadania „Kształcenie zawodowe dla uczniów polskiego pochodzenia z Kazachstanu" na zasadach współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU-XXI ul. Brodowska 38C, 63-000 Środa Wielkopolska - składającym ofertę na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku w ramach otwartego naboru ofert, ogłoszonego przez Szefa Kancelarii Senatu.
2. Zasady współpracy określi umowa o współpracy, która określi szczegółowe działania, które będą podejmowane w ramach realizacji zadania.              

§ 2. Udziela upoważnienia Pani Ewelinie Zawielak p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do podpisania:
1) Listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach zadania „Kształcenia zawodowe dla uczniów polskiego pochodzenia z Kazachstanu" ze Stowarzyszeniem Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU-XXI ul. Brodowska 38C, 63-000 Środa Wielkopolska,
2) Umowy o współpracy w celu realizacji zadania „Kształcenia zawodowe dla uczniów polskiego pochodzenia z Kazachstanu" ze Stowarzyszeniem Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU-XXI ul. Brodowska 38C, 63-000 Środa Wielkopolska, w przypadku wyboru zadania do dofinansowania.              

§ 3. W przypadku otrzymania dofinansowania i przystąpienia do realizacji zadania, o którym w § 1 upoważnia się Panią Ewelinę Zawielak p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji zadania, a w szczególności do:
1) organizacji naboru i kształcenia uczestników projektu,
2) zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji umowy w okresie realizacji projektu,
3) kontroli i monitoringu przebiegu realizacji projektu.              

§ 4. Realizacja projektu, o którym mowa w § l prowadzona będzie w Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.

 § 5. Wykonanie uchwały powierza się p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej              

§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


w.z. Starosty
/-/ Piotr Kasprzak
Wicestarosta


Uzasadnienie
do uchwały Nr 796/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 listopada 2018 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do realizacji zadania „Kształcenie zawodowe dla uczniów polskiego pochodzenia z Kazachstanu" oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkól Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji zadania.  

Powiat Średzki w ramach podtrzymywania i rozszerzania współpracy z Polakami za granicą podejmuje szereg inicjatyw. Razem ze Stowarzyszenie Stowarzyszeniem Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU-XXI ul. Brodowska 38C, 63-000 Środa Wielkopolska podjęto rozmowy o realizacji zadania kształcenia zawodowego dla uczniów polskiego pochodzenia z Kazachstanu. Jednostką realizującą zadanie będzie Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, który będzie realizował kształcenie zawodowe przybyłych uczniów ramach prowadzonych i nowoutworzonych kierunków kształcenia. Podstawą uzyskania dofinansowania jest złożenie oferty na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. w ramach otwartego naboru ofert, ogłoszonego przez Szefa Kancelarii Senatu. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie średzkim.   Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.    


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Kasprzak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (19/11/2018 12:33:02)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (19/11/2018 12:33:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (19/11/2018 12:33:02)
Lista wiadomości