Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 795/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2018 r.
 
Uchwała Nr 795/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 listopada 2018 roku  


w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.995 ze zmianami), art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Nr XLI/240/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:              

§ 1. 1. Uchwala Projekt uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2019 rok , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.                      

2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
1) budżet powiatu średzkiego na 2019 rok,
2) załączniki. Do przygotowanego projektu uchwały budżetowej załącza się uzasadnienie.        

§ 2. Projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w § 1 oraz materiały informacyjne postanawia przedłożyć:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu - celem zaopiniowania,
2) Radzie Powiatu Średzkiego.              

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/Marcin Bednarz       


Załączniki do uchwały:
  1. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2019 rok - do pobrania (plik pdf) wraz z załącznikami:
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (16/11/2018 13:55:56)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (16/11/2018 13:55:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (14/12/2018 10:59:50)
Lista wiadomości