Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 793/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 listopada 2018 r.
Uchwała Nr 793/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 listopada 2018 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2018 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 70a ust. 1 i 2a, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967), § 2 ust. 1 i 2, § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 430 ze zm.) oraz uchwały Nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok, Zarząd Powiatu Średzkiego, uchwala co następuje:              

§ 1.  W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 590/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2018 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Środki określone w art. 70 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 71 634,00 zł dzielone są w 2018 roku w następujący sposób:
1) 62 834,00 przeznacza się na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz warsztatów metodycznych, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, organizację szkolenia zawodowego, szkolenie rad pedagogicznych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, doskonalenie zawodowe dyrektorów wynikające z potrzeb szkoły/placówki, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje bądź uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego, organizacje doradztwa metodycznego dla nauczycieli,  
2) 8 800,00 przeznacza się na dofinansowanie czesnego za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące."              

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 590/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2018 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr 708/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału  środków na dofinansowanie w 2018 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz


Załącznik do uchwały - do pobrania (plik pdf)


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 793/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 listopada 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2018 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.              

Zgodnie z  art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły uchwałą Nr 590/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2018 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wyodrębniono środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.   W związku ze złożonym wnioskiem Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej zaistniała konieczność dokonania zmian i przeniesienia środków na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli.   W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (16/11/2018 13:22:11)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (16/11/2018 13:22:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (16/11/2018 13:22:11)
Lista wiadomości