Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 791/2018Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 listopada 2018 roku
 
Uchwała Nr 791/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego 
z dnia 13 listopada 2018 roku    

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zmianami), oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami) oraz w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2030 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:            

§ 1.  Powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 23 października 2018 r., zwaną dalej Komisją w następującym składzie:  
1. Przewodnicząca Komisji:
  • Małgorzata Bartkowiak - Podinspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
2. Członkowie Komisji:
  • Michał Żabiński - Skarbnik Powiatu,
  • Bartosz Wieliński - Sekretarz Powiatu,
  • Anna Ziętek - Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej,
  • fakultatywnie przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie upoważnienia lub innego dokumentu upoważniającego do udziału w pracach komisji, okazanego najpóźniej w dniu posiedzenia komisji.              

§ 2. Regulamin pracy Komisji określa załącznik do niniejszej uchwały.        

§ 3. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz


Załącznik do uchwały:


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 791/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego 
z dnia 13 listopada 2018 r.  

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r.

Zarząd Powiatu Średzkiego w Środzie Wielkopolskiej Uchwałą Nr 773/2018 z dnia 23 października 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r. Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.            
W wyniku zamieszczonego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert zawierającego informację o naborze kandydatów do komisji konkursowej, na stronie internetowej powiatu średzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej - żadna organizacja pozarządowa w wyznaczonym terminie nie zgłosiła kandydata na członka komisji konkursowej.            
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (16/11/2018 12:37:20)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (16/11/2018 12:37:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (16/11/2018 12:37:20)
Lista wiadomości