Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 772/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 października 2018 r.
Uchwała Nr 772/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, a także  sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 25b, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr LXV/541/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie  numerami: 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1.  Zbyć w drodze przetargów niezabudowane działki położone w Środzie Wielkopolskiej, zapisane w księdze wieczystej KW PO1D/00047072/8, stanowiące własność Powiatu Średzkiego, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków:
 • nr 4061 o powierzchni 0,2996 ha,
 • nr 4062 o powierzchni 0,2949 ha,
 • nr 4063 o powierzchni 0,2949 ha,
 • nr 4064 o powierzchni 0,2949 ha,
 • nr 4065 o powierzchni 0,2949 ha,
 • nr 4066 o powierzchni 0,2948 ha,
 • nr 4067 o powierzchni 0,2949 ha.  


§ 2.  Ustalić ceny wywoławcze działek opisanych w § 1 na kwoty:  
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów Cena wywoławcza
4061 329.600,00 zł
4062 324.400,00 zł
4063 324.400,00 zł
4064 324.400,00 zł
4065 324.400,00 zł
4066 324.300,00 zł
4067 324.400,00 zł

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ww. działki zwolnione są z podatku VAT.        


§ 3.  Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanych w § 1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.   


§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu. 


§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


w.z. Starosty
/-/Piotr Kasprzak
Wicestarosta  


Załącznik do uchwały:


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 772/2018
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 16 października 2018 roku  

w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, a także  sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W dniu 26 września 2018 r. Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr LXV/541/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie numerami: 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067.   Zarząd Powiatu Średzkiego postanowił zbyć przedmiotowe działki w drodze przetargów. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Organem właściwym jest Zarząd Powiatu Średzkiego i w związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

           
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Kasprzak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (23/10/2018 13:12:25)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (23/10/2018 13:12:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (24/10/2018 08:15:55)
Lista wiadomości