Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 753/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 września 2018 r.
 
Uchwała Nr 753/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 września 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej numerem 3931.

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:              

§ 1. 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:  

Przewodniczący:     Katarzyna Kania
Członkowie:           Daria Janus
                            Paulina Maćkowiak
                            Przemysław Barczyński          
2. Celem komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej numerem 3931, zapisanej w księdze wieczystej  KW PO1D/00032243/0.              

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 753/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 września 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej numerem 3931    

W związku z wyznaczeniem na dzień 2 października 2018 roku terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej numerem 3931, zaistniała konieczność powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przedmiotowego przetargu oraz ewentualnych kolejnych przetargów, które będą organizowane na sprzedaż wyżej opisanej działki. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (26/09/2018 09:27:48)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (26/09/2018 09:27:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (27/09/2018 12:11:09)
Lista wiadomości