Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 756/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 września 2018 r.
Uchwała Nr 756/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 września 2018 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2018 roku.              

Na podstawie art. 15, art. 26, art. 29 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm. ), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz § 5 i § 6 Uchwały Nr LVII/452/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:              

§ 1. W § 1 uchwały Nr 744/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkól i placówek niepublicznych w 2018 roku wprowadza się pkt 17 w brzmieniu:
„§ 1. 17) dla niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych, kształcących w formie zaocznej w zawodach medycznych w wysokości 406,83 zł na jednego ucznia na miesiąc."              

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz


Uzasadnienie
do uchwały Nr 756/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 września 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2018 roku.  

Zasady finansowania zadań oświatowych od dnia 1 stycznia 2018 r. określa ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Na podstawie przepisów powyższej ustawy szkoły i placówki niepubliczne:
- zgodnie z art. 15 niepubliczne m.in. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju otrzymują dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej;
- zgodnie z art. 26 ust. 1  niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego;
- zgodnie z art. 26 ust. 2 niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej;
- zgodnie z art. 29 m.in. niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze na każdego wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej;
- zgodnie z art. 29 ust. 1 niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.
Jednocześnie niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze i niepubliczne szkolne schroniska młodzieżowe w myśl art. 32 ust 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych mogą otrzymywać dotację z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu. Rada Powiatu Średzkiego na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę Nr LV/435/2017 w ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Na podstawie § 5 uchwały niepubliczne szkolne schroniska młodzieżowe mogą otrzymać dotację na miejsce noclegowe w tej placówce w wysokości równej kwocie przewidzianej na miejsce noclegowe w części oświatowej subwencji ogólnej. Na podstawie § 6 uchwały niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, mogą otrzymać dotację na uczestnika zajęć w wysokości równej kwocie przewidzianej na uczestnika zajęć w części oświatowej subwencji ogólnej.    

Dodatkowo zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi otrzymują niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 2, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę  

W związku z pojawieniem się  nowego podmiotu, który otrzyma dotację z budżetu Powiatu Średzkiego zaistniała konieczność uzupełnienia w uchwale stawek dla tego podmiotu. Pozostałe stawki określone w uchwale Nr 744/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2018 roku pozostały w niezmienionej wysokości.  

Kwoty wprowadzanej dotacji ustalono na podstawie standardu finansowego A oraz wskaźnika korygującego Di metryczki subwencji oświatowej 2018 dla Powiat Średzkiego:

a) dotacje miesięczne:
  • dla niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych, kształcących w formie zaocznej w zawodach medycznych: standard A (5409,1141) x waga (0,06+0,85=0,91) x wskaźnik korygujący dla powiatu średzkiego Di (0,9918108530) : 12 miesięcy = 406,83 zł na jednego ucznia na miesiąc.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

   
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (21/09/2018 08:53:16)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (21/09/2018 08:53:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (21/09/2018 08:53:16)
Lista wiadomości