Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 745/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 06 września 2018 roku,
Uchwała Nr 745/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego 
z dnia 06 września 2018 roku  

w sprawie udzielenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Środzie Wielkopolskiej w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.  

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm. ), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Środzie Wielkopolskiej tj. na wypłatę dotacji od dnia 6 września 2018 r.              

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                            

Starosta                                                                                                
/-/Marcin Bednarz


Uzasadnienie
do uchwały Nr 745/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 06 września 2018 roku  

w sprawie udzielenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Środzie Wielkopolskiej w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.  

Zgodnie z zapisami art. 33 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na wniosek organu prowadzącego odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 6, 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji, o której mowa w art. 15, art. 17, art. 19, art. 21, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 i art. 30, może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminów, o których mowa w ust. 1, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.   Od dnia 1 września 2018 r. powstała Niepubliczna szkoła Specjalna w Środzie Wielkopolskiej dla której organem prowadzącym jest Fundacja Akademia Helios. Następnie w dniu 5 września 2018 r. organ prowadzący wystąpił z wnioskiem o  wcześniejszą wypłatę dotacji od 1 września 2018 r. Zgodnie z zapisami art. 8 ust. 16 - ustawy Prawo oświatowe zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, należy do zadań własnych powiatu. Jednak obecnie zadania Powiatu Średzkiego w tym zakresie realizowane są przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej, jednak utworzenie niepublicznej szkoły specjalnej będzie korzystnie i daje uczniom możliwość nauki w szkole specjalnej na terenie Powiatu Średzkiego. W dniu 6 września 2018 r. zabezpieczono środki na ten cel w budżecie Powiatu Średzkiego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ziętek (11/09/2018 08:05:54)
  • publikację informacji: Anna Ziętek (11/09/2018 08:07:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ziętek (11/09/2018 08:06:49)
Lista wiadomości