Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 735/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku.
Uchwała Nr 735/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 sierpnia 2018 roku.

  w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Borowo - Sulęcin.

    Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

               § 1. Postanawia wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo - Sulęcin.

                  § 2. 1. Do przeprowadzenia postępowania wyznacza:
                            - Marcina Bednarza - Starostę
                            - Annę Ambroży- Z-cę kierownika Wydziału Organizacyjnego i Inwestycji
                            - Joannę Bacik - inspektora w Wydziale Budownictwa i Dróg.

                       2. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

                § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

                § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 w.z. Starosty
/-/Piotr Kasprzak
Wicestarosta

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 735/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 lipca 2018 roku

  w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Borowo - Sulęcin.

  Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
   a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
   b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
   c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

 Powiat - jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki  (Akt notarialny z dnia 26.10.2017 r. Repertorium A Numer 7208/2017) który:
  a) wskazuje, że przedmiotem działalności Spółki jest wykonywania zadań własnych powiatu o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz w miarę możliwości i potrzeb zadań nie naruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
  b) zgodnie z aktem założycielskim do zadań Zgromadzenia Wspólników należy m.in. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawem przez spółkę powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej- która dokonuje wyboru członków zarządu spółki a w celu zapewnienia rękojmi należytego wykonania zadań publicznych Spółka ma obowiązek każdorazowo informować Powiat Średzki o planowanych wydatkach i inwestycjach, jak również o zamiarze uzyskania środków publicznych, wpływających na poziom Rekompensaty rocznej, jakie ma zamiar uzyskać dla finansowania swej działalności, wraz z podaniem ich dysponenta, działań podjętych w celu ich otrzymania, ewentualnej kwoty dofinansowania oraz warunków jego udzielenia, przekazywać kwartalnie sprawozdania rzeczowe i finansowe z realizacji zadania, prowadzić odrębną ewidencji dla każdej działalności związanej z realizacją zadania publicznego oraz dla działalności gospodarczej, w tym do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.
Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Powiat w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania powiatu w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej. Do zadań tych należą przede wszystkim zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art.  12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.) transport zbiorowy oraz drogi publiczne obejmujące w szczególności budowę i utrzymanie drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wlkp. W zamian za realizację zadań Spółka otrzymuje od Powiatu rekompensatę pieniężną które to przychody stanowią ponad 90% przychodów spółki.
Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 12 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie z wolnej ręki.  
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Kasprzak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Manuela Zimowska (30/08/2018 11:51:10)
  • publikację informacji: Manuela Zimowska (30/08/2018 11:55:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Manuela Zimowska (30/08/2018 12:53:58)
Lista wiadomości