Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 730/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr 730/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 sierpnia 2018 roku 

w sprawie oddania w użyczenie na rzecz spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o. o. udziału wynoszącego 52/100 w nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 2002/13.    

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), oraz art. 13 ust. 1 i art. 25b, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1. 1.  Postanawia oddać w użyczenie na rzecz spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o. o. na okres do trzech miesięcy udział wynoszący 52/100 w nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 2002/13 w Środzie Wlkp., zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00056028/1.       
2. Opisany w § 1 ust. 1 przedmiot użyczenia musi być wykorzystywany w celu prowadzenia tam działalności leczniczej.       

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz  


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 730 /2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 sierpnia 2018 roku    

w sprawie oddania w użyczenie na rzecz spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o. o. udziału wynoszącego 52/100 w nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 2002/13.

     Zgodnie z zapisami art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności mogą być oddawane w użyczenie. Z uwagi na fakt, iż na przedmiotowej nieruchomości swoją działalność prowadzi Spółka Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o. o., która realizuje zadania własne Powiatu w zakresie ochrony zdrowia, Zarząd Powiatu Średzkiego zdecydował o oddaniu udziału w ww. nieruchomości w użyczenie na rzecz wspomnianej Spółki.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (14/08/2018 13:50:05)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (14/08/2018 13:50:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (14/08/2018 13:50:05)
Lista wiadomości