Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 710/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2018 r.

Uchwała Nr 710/2018
Zarządu Powiatu  Średzkiego
z dnia 16 lipca 2018 roku

w sprawie ustalenia formy zbycia i ceny działki zabudowanej położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 976/14 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 25b, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XXII/142/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1.  Zbyć w drodze przetargu, działkę zabudowaną, oznaczoną nr 976/14 o powierzchni 0,2211 ha, położoną w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, zapisaną w księdze wieczystej KW PO1D/00033265/7, stanowiącą własność Powiatu Średzkiego        

§  2. Ustalić cenę wywoławczą na kwotę 260 000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT).  

§ 3. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w § 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.  

§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz


Załącznik do uchwały - do pobrania (plik pdf)


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 710/2018
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 16 lipca 2018 roku  

w sprawie ustalenia formy zbycia i ceny działki zabudowanej położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 976/14 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

              W dniu 25 lutego 2016 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XXII/142/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, oznaczonej nr 976/14. Na ww. działkę odbyły się w 2016 roku dwa przetargi ustne nieograniczone oraz w 2017 roku trzy rokowania, jednakże zakończyły się one wynikiem negatywnym. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Średzkiego postanowił ponownie zbyć przedmiotową działkę w drodze przetargu. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Organem właściwym jest Zarząd Powiatu Średzkiego i w związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (20/07/2018 13:13:46)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (20/07/2018 13:13:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (20/07/2018 14:43:43)
Lista wiadomości