Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 711/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2018 r.
Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 lipca 2018 r. poz. 6018

Uchwała Nr 711/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 lipca 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.              

Na podstawie art. 211, 212, 236, 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz § 6 pkt 2 uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałą nr 560/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2018 roku, uchwałą nr LVI/448/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą nr 572/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2018 roku, uchwałą nr LVII/458/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą nr 592/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 marca 2018 roku, uchwałą nr 603/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2018 roku, uchwałą nr LVIII/474/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku, uchwałą nr 620/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 638/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LIX/483/2018 Rady  Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 655/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2018 roku, uchwałą nr 661/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 roku, uchwałą nr LX/494/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 roku, uchwałą 678/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2018 roku, uchwałą nr LXI/506/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 roku, uchwałą nr 694/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2018 roku, uchwałą nr LXII/512/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

1. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 66.000,-
do kwoty 50.600.405,92,-  

- zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę 66.000,-    
do kwoty 33.166.142,60,-  

2. w § 2 ust. 4
załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2.  

3. w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst (§ 2 ust. 2 pkt 5) dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału. Załącznik nr 7b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.  

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 2, 4 i 7b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3a.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Starosta
/-/Marcin Bednarz


Załączniki do uchwały:

Uzasadnienie
do uchwały nr 711/2018 
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 lipca 2018 roku  

W planie wydatków na 2018 rok dokonuje się:
1) przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 70005 w Starostwie Powiatowym:
- zwiększenie o kwotę 66.000 zł z przeznaczeniem m.in. na remont dachu budynku przy ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp. oraz przebudowę zasilania energetycznego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kórnickiej w Środzie Wlkp.,
- wykreślenia zadania z wykazu wydatków majątkowych pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wlkp."
- zmniejszenie wydatków o kwotę 66.000 zł.
2) przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 80120 oraz 80152 w Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem m.in. na realizację projektu ERASMUS+ „Media społecznościowe w edukacji".     

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (18/07/2018 08:32:00)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (18/07/2018 08:32:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (20/07/2018 13:39:42)
Lista wiadomości