Wyszukiwarka:

Uchwała nr 688/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2018 r.
Uchwała nr 688/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 18 czerwca 2018 roku


w sprawie oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na czas określony do 3 lat  nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3074/4 i 3075/4, położonej przy ul. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU-XXI oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.              

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 25b, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),  Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:     

§ 1.
Postanawia oddać w użyczenie na czas określony do 3 lat na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU-XXI w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną jako działki nr 3074/4 i 3075/4, o łącznej powierzchni 0,0985 ha, położoną przy ul. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego.                

§ 2.
Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3074/4 i 3075/4, o łącznej powierzchni 0,0985 ha, położonej przy ul. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym  na czas określony do 3 lat. Wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.          

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.           

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz


UZASADNIENIE
do Uchwały nr 688/2018
Zarządu  Powiatu Średzkiego
z dnia 18 czerwca 2018 roku  

w sprawie oddania
w użyczenie w drodze bezprzetargowej na czas określony do 3 lat  nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3074/4 i 3075/4, położonej przy ul. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU-XXI oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.    

Działki nr 3074/4 i 3075/4 o łącznej powierzchni 0,0985 ha położone przy ul. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej stanowią własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego. W dniu 11 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU-XXI wystąpiło do Zarządu Powiatu Średzkiego z wnioskiem o oddanie ww. nieruchomości w użyczenie wskazując, iż  będą one przeznaczone dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, którymi są m.in. prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej i kulturalnej, prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, promocja turystyki, propagowanie i szerzenie kultury oraz tradycji regionu. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy o samorządzie powiatowym jednym z zadań publicznych powiatu jest współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych - czyli organizacji działających na rzecz wybranego interesu i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU-XXI prowadzi działalność pożytku publicznego i realizuje cele w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, współdziałając w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego i je uzupełniając.  Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.           
                             
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (21/06/2018 15:18:24)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (21/06/2018 15:18:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (21/06/2018 15:18:24)
Lista wiadomości