Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 678/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr 678/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 6  czerwca 2018 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.              

Na podstawie art. 211, 212, 235, 236, 237, 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz § 6 pkt 2 uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałą nr 560/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2018 roku, uchwałą nr LVI/448/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą nr 572/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2018 roku, uchwałą nr LVII/458/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą nr 592/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 marca 2018 roku, uchwałą nr 603/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2018 roku, uchwałą nr LVIII/474/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku, uchwałą nr 620/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 638/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LIX/483/2018 Rady  Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 655/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2018 roku, uchwałą nr 661/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 roku, uchwałą nr LX/494/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:  

1.    w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę 13.200,-
do kwoty
65.901.983,87,-  

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę 13.200,-
do kwoty 45.834.762,87,-  

2. w § 2 ust. 1 pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 13.200,-
do kwoty 7.161.009,40,-

3. w § 2 ust. 1
zwiększa się
wydatki budżetu powiatu
o kwotę 13.200,-
do kwoty 73.154.041,46,-


- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 13.200,-    
do kwoty 48.258.898,86,-  

4. w § 2 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 13.200,-
do kwoty 7.161.009,40,-
 

5. w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst (§ 2 ust. 2 pkt 5) dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału. Załącznik nr 7b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.         

§ 2.
Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 5a, 5b i 7b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3a, 3b i 4a.  


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Starosta
/-/Marcin Bednarz    


Załączniki do uchwały:


Uzasadnienie
do uchwały nr 678/2018 
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 6 czerwca 2018 rokuI. W planie dochodów na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 13.200 zł.
Powyższa kwota jest wynikiem zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwiększenie w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.92.2018.2 z dnia 28 maja 2018 r.  

II. W planie wydatków na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 13.200 zł.
Powyższa kwota jest wynikiem zwiększenia w planie Starostwa Powiatowego w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.  
Ponadto w Liceum Ogólnokształcącym dokonuje się przeniesienia planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych między paragrafami w ramach programu ERASMUS + „Media społecznościowe w edukacji" w rozdziale 80120.   

  
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (11/06/2018 16:19:19)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (11/06/2018 16:19:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (11/06/2018 16:19:19)
Lista wiadomości