Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 658/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 r.

Uchwała Nr 658/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 15 maja 2018 roku
 

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim.                

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami) oraz uchwały Nr LIV/393/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.", Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1.1. Ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 15 maja 2018 r.  
2. Szczegóły naboru, o którym mowa w ust. 1, określone zostały w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.  

§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz


Załącznik do uchwały:

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 658/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 15 maja 2018 r.  

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim.    

Zgodnie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.   
  
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (16/05/2018 13:11:01)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (16/05/2018 13:11:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (16/05/2018 14:54:31)
Lista wiadomości