Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 656/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 r.

Uchwała
Nr 656/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 15 maja 2018 roku
 

w sprawie upoważnienia dyrektorów: Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej do udziału jako partnerzy w projekcie pn. „Środa Wielkopolska stawia na kształcenie zawodowe" oraz do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie
realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.  

Na podstawie art. 48 ust. 2 i  art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.),  Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Udziela się upoważnienia :
  • Panu Bogusławowi Biernatowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej,
  • Panu Markowi Kostce Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej,  
  • Pani Alinie Matuszak Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej,
do podejmowania czynności jako partner projektu pn. „Środa Wielkopolska stawia na kształcenie zawodowe" oraz do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji tego projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy realizowanego z Centrum Wsparcia rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.
1) zawarcia umowy o partnerstwie na rzecz realizacji ww. projektu,
2) złożenia wspólnego wniosku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
3) zawarcia umowy o dofinansowanie ww. projektu,
4) zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji umowy w okresie realizacji projektu,
5) kontroli i monitoringu przebiegu realizacji projektu,
6) finansowego rozliczenia projektu ww. projektu.            

§ 2.
Realizacja projektu, o którym mowa w § l prowadzona będzie w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.              

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej               

§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz    


Uzasadnienie
do uchwały Nr 656/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 15 maja 2018 roku  

w sprawie upoważnienia dyrektorów: Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej do udziału jako partnerzy w projekcie pn. „Środa Wielkopolska stawia na kształcenie zawodowe" oraz do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli  w zakresie
realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.  

Powiat Średzki może uzyskać dofinansowanie na realizację niniejszego projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy. Okres realizacji projektu Zakłada się od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Projekt zostanie złożony przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, natomiast partnerami w projekcie będą Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej. W ramach projektu realizowane będą m.in.: szkolenia, studia podyplomowe, kursy doskonalące dla nauczycieli, szkolenia i kursy dla uczniów szkół objętych projektem, konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego, doposażenie szkół i poradni w sprzęt. Wymagany wkład własny zostanie wniesiony poprzez rozliczenie kosztu wynajęcia sal szkolnych, pomieszczeń w których prowadzone będą zajęcia oraz wkładu osobowego pracowników. Do składania oświadczeń woli w ramach realizowanego projektu w imieniu Powiatu Średzkiego, zachodzi konieczność upoważnienia dyrektorów uczestniczących w projekcie. Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (16/05/2018 12:57:58)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (16/05/2018 12:57:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (16/05/2018 12:57:58)
Lista wiadomości