Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 655/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2018 r.
Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 maja 2018 r. poz. 4263

Uchwała Nr 655/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 9 maja 2018 roku
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
             

Na podstawie art. 211, 212, 235, 236, 237, 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 6 pkt 2 uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałą nr 560/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2018 roku, uchwałą nr LVI/448/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą nr 572/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2018 roku, uchwałą nr LVII/458/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą nr 592/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 marca 2018 roku, uchwałą nr 603/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2018 roku, uchwałą nr LVIII/474/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku, uchwałą nr 620/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr 638/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LIX/483/2018 Rady  Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się
dochody budżetu powiatu
o kwotę 54.375,-
do kwoty65.143.813,87,-  

- zwiększa się
dochody bieżące
o kwotę 54.375,-
do kwoty 45.663.187,87,-  

2. w § 2 ust. 1 pkt 1)
zwiększa się
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 54.375,-
do kwoty 7.147.809,40,-
 

3. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 54.375,-
do kwoty 72.395.871,46,-


- zwiększa się
wydatki bieżące
o kwotę 54.375,-
do kwoty
  48.071.728,86,-     

4. w § 2 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się
wydatki finansowane z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 54.375,-
do kwoty  7.147.809,40,-
 

§ 2.
Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 5a i 5b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3a, 3b.  

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Starosta
/-/ Marcin Bednarz

Załączniki do uchwały:


Uzasadnienie
do uchwały nr 655/2018 
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 9 maja 2018 roku  


I. W planie dochodów na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 54.375 zł. Powyższa kwota jest wynikiem zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach:
  • 75411 zwiększenie o kwotę 53.772 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieplanowane świadczenie roczne w zamian za emeryturę oraz na świadczenia poza uposażeniowe funkcjonariuszy PSP. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.151.2018.4 z dnia 30.04.2018 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
  • 85321 zwiększenie o kwotę 603 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.50.2018.7 z dnia 24.04.2018 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
II. W planie wydatków na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 54.375 zł.
Powyższa kwot jest wynikiem zmian w następujących jednostkach:  
KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 75411 o kwotę 53.772 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nieplanowane świadczenie roczne w zamian za emeryturę oraz na świadczenia poza uposażeniowe funkcjonariuszy PSP. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.151.2018.4 z dnia 30.04.2018 r.  
POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
Zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 85321 o kwotę 603 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.50.2018.7 z dnia 24.04.2018 r.     Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w Starostwie Powiatowym (rozdział 75020), Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85321).

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (10/05/2018 10:46:30)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (10/05/2018 10:46:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (22/05/2018 09:35:36)
Lista wiadomości