Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 638/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
pod poz. 3603 z dnia 23 kwietnia 2018 r.


Uchwała Nr 638/2018

Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 kwietnia 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.              

Na podstawie art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 236, 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 6 pkt 2 uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, uchwala się, co następuje:  

§ 1.
W uchwale nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałą nr 560/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2018 roku, uchwałą nr LVI/448/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą nr 572/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2018 roku, uchwałą nr LVII/458/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą nr 592/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 marca 2018 roku, uchwałą nr 603/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2018 roku, uchwałą nr LVIII/474/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku, uchwałą nr 620/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

1. w  planie wydatków budżetu na 2018 rok (§ 2 ust 1) dokonuje się podziału rezerwy. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.381.951,03 zł, w tym:
- dotacje celowe - 4.381.951,03,
zgodnie z załącznikiem nr 9,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.856.945,88, w tym:
- dotacje celowe - 1.722.637,88 zł,
- dotacje podmiotowe - 1.134.308 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9."  

3.  w § 7 dokonuje się podziału rezerw: określonej w pkt 1) na kwotę 8.730,- po dokonaniu podziału kwota rezerwy wynosi 127.756,16,-  

§ 2.
Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 2 i 9 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.  

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta
/-/ Marcin Bednarz


Załączniki do uchwały:


Uzasadnienie
do uchwały nr 638/2018 
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 kwietnia 2018 roku  W planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok dokonuje się:
1. podziału rezerwy ogólnej na kwotę 8.730 zł. Po dokonaniu podziału kwota rezerwy ogólnej wynosi  127.756,16 zł. Kwotę 8.720 zł (rozdział 85395) przeznacza się na dotację celową dla organizacji pozarządowej w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych. Kwotę 10 zł (rozdział 80130) przeznacza się na wydatki związane z zapłatą odsetek od niewypłaconej kwoty dotacji dla Niepublicznej Szkoły Policealnej w Nowym Mieście.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (20/04/2018 15:04:34)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (20/04/2018 15:04:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (23/04/2018 16:19:49)
Lista wiadomości