Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 637/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 637/2018 

Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 18 kwietnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia w drodze rokowań działek niezabudowanych położonych w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796, działki nr: 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3820, 3819, 3853 wraz z udziałem w działce nr 3852 oraz działki nr 3814, 3822.

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1.
W uchwale nr 609/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zbycia w drodze rokowań działek niezabudowanych położonych w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796, działki nr: 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3820, 3819, 3853 wraz z udziałem w działce nr 3852 oraz działki nr 3814, 3822 wprowadza się następującą zmianę:
- § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Do przeprowadzenia rokowań wyznacza się komicję w składzie:
Przewodniczący:     Hanna Mierzwiak
Członkowie:            Bartosz Wieliński              
                           Michał Żabiński 
Protokolanci:            Daria Polnar                    
                              Justyna Bolewska."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.         

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz      


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 637/2018
Zarządu  Powiatu Średzkiego
z dnia 18 kwietnia 2018 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie zbycia w drodze rokowań działek niezabudowanych położonych w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796, działki nr: 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3820, 3819, 3853 wraz z udziałem w działce nr 3852 oraz działki nr 3814, 3822.              

Uchwałą nr 609/2018 z dnia 27 marca 2018 roku Zarząd Powiatu Średzkiego ustalił skład komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie przedmiotowych działek. Z uwagi na brak możliwości uczestniczenia Pani Wiesławy Strugarek w pracach komisji w wyznaczonym terminie rokowań, zaistniała konieczność zmiany składu komisji. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (20/04/2018 14:56:37)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (20/04/2018 14:56:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (20/04/2018 14:56:37)
Lista wiadomości