Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 635/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Uchwała Nr 635/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata  na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.

     Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.  1 pkt. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:            

§ 1. 
Zatwierdza konkurs na kandydata  na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, ogłoszony i przeprowadzony przez Komisję Konkursową w dniu 17 kwietnia 2018 roku na podstawie uchwały Nr 584/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku.              
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.              

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz


Uzasadnienie 
do uchwały Nr 635/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 kwietnia 2018 roku  


w sprawie zatwierdzenia konkursu
na kandydata  na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.

     
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu określone przepisami prawa. Jednocześnie na podstawie z art. 63 ust. 1 oraz ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm. ) stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę, a kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu.           
Natomiast zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) do zadań organu prowadzącego należy zatwierdzenie wyników przeprowadzonego konkursu.            
Na podstawie uchwały Nr 584/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku Zarząd Powiatu Średzkiego ogłosił konkurs na kandydata  na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej . W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która nie wyłoniła żadnego kandydata, ponieważ Komisja Konkursowa podjęła uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. Przyczyną podjęcia uchwały o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego było niespełnienie następujących wymogów formalnych: - brak opatrzenia datą dokumentu osobiście sporządzonego przez kandydata : Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju ZSR, CV, - złożenie niekompletnego świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej, - brak poświadczenia za zgodność z oryginałem drugiej strony następujących dokumentów: Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, karta oceny pracy. W konsekwencji uznano, iż oferta nie spełnia wymogów wskazanych w ogłoszeniu konkursu. Po dokonaniu przez Zarząd Powiatu Średzkiego analizy dostarczonej przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej dokumentacji podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (20/04/2018 14:50:24)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (20/04/2018 14:50:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (20/04/2018 14:50:24)
Lista wiadomości