Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 634/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 634/2018

Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 18 kwietnia 2018 roku


w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata  na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.              

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.  1 pkt. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm.) oraz  § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:            

§ 1. 
Zatwierdza konkurs na kandydata  na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, ogłoszony i przeprowadzony przez Komisję Konkursową w dniu 17 kwietnia 2018 roku na podstawie uchwały Nr 583/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku.  

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 634/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 kwietnia 2018 roku  

w sprawie zatwierdzenia konkursu
na kandydata  na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.  

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu określone przepisami prawa. Jednocześnie na podstawie z art. 63 ust. 1 oraz ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm. ) stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę, a kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu.            
Natomiast zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) do zadań organu prowadzącego należy zatwierdzenie wyników przeprowadzonego konkursu.            
Na podstawie uchwały Nr 583/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku Zarząd Powiatu Średzkiego ogłosił konkurs na kandydata  na stanowisko w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata  na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyłoniła Pana Marka Kostkę jako kandydata na Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Po dokonaniu przez Zarząd Powiatu Średzkiego analizy dostarczonej przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej dokumentacji podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (20/04/2018 14:47:21)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (20/04/2018 14:47:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (20/04/2018 14:47:21)
Lista wiadomości