Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 633/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Uchwała Nr 633/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 kwietnia 2018 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r."    

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 ze zmianami) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:    

§ 1.
Przedkłada sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r." Radzie Powiatu Średzkiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.    
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.    

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz                      


Załącznik do uchwały:
  • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. - do pobrania (plik pdf)

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 633/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 kwietnia 2018 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r."    

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja danego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.     
          
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (20/04/2018 14:42:24)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (20/04/2018 14:42:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (20/04/2018 14:42:24)
Lista wiadomości