Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 631/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Traci moc na podstawie:
Uchwały Nr 632/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 631/2018

Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 kwietnia 2018 roku 

w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2018 roku

Na podstawie art. 15, art. 26 i art. 29 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz § 5 i § 6 Uchwały Nr LV/435/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:              

§ 1. Zatwierdza się stawki dotacji na 2018 rok:
1) dla niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych, w wysokości 125,70 zł na jednego ucznia na miesiąc,
2) dla niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych, kształcących w formie zaocznej w zawodzie technik administracji lub technik bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 69,35 zł na jednego ucznia na miesiąc,
3) dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, kształcących w formie zaocznej w wysokości 78,88 zł na jednego ucznia na miesiąc,
4) na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznej placówce w wysokości 364,08 zł na miesiąc,
5) na wychowanka niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w wysokości 4 117,60 zł na miesiąc,
6) na uczestnika zajęć placówki opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 14,74 zł na miesiąc,
7) na miejsce noclegowe w niepublicznym szkolnym schronisku młodzieżowym w wysokości 104,02 zł na miesiąc.              

§ 2.
Traci moc uchwała Nr 561/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
w 2018 roku.              

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.  

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/Marcin Bednarz                      

Uzasadnienie
do uchwały Nr 631 /2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2018 roku  

Zasady finansowania zadań oświatowych od dnia 1 stycznia 2018 r. określa ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Na podstawie przepisów powyższej ustawy szkoły i placówki niepubliczne mogą otrzymywać: - zgodnie z art. 15 niepubliczne m.in. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej; - zgodnie z art. 26 ust. 2 niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej; - zgodnie z art. 29 m.in. niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze na każdego wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej.   Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze i niepubliczne szkolne schroniska młodzieżowe w myśl art. 32 ust 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych mogą otrzymywać dotację z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu. Rada Powiatu Średzkiego na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę Nr LV/435/2017 w ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Na podstawie § 5 uchwały niepubliczne szkolne schroniska młodzieżowe mogą otrzymać dotację na miejsce noclegowe w tej placówce w wysokości równej kwocie przewidzianej na miejsce noclegowe w częśći oświatowej subwencji ogólnej. Na podstawie § 6 uchwały niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, mogą otrzymać dotację na uczestnika zajęć w wysokości równej kwocie przewidzianej na uczestnika zajęć w częśći oświatowej subwencji ogólnej.   Kwoty dotacji ustalono na podstawie standardu finansowego A oraz wskaźnika korygującego Di z roku bazowego. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych kwoty dotacji zostaną skorygowane po otrzymaniu przez Powiat Średzki metryczki subwencji oświatowej na rok 2018.  
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.     

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (20/04/2018 12:43:39)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (20/04/2018 12:43:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (20/04/2018 12:53:24)
Lista wiadomości