Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 628/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Uchwała Nr 628/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 kwietnia 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. w Powiecie Średzkim.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868), oraz art. 15 ust. 2h, 2j i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450), w związku Programem Współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LIV/393/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r., Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:            
§ 1.
W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dokonuje się wyboru następujących ofert:
1)
Wiejskie Towarzystwo Tenisowe z siedzibą w Solcu przy ul. Środkowej 30 na realizację zadania pod tytułem "Remont kortów tenisowych w Solcu wraz z naprawą ogrodzenia" i udziela się dotacji na finansowanie tego zadania w wysokości 7.000 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych),
2) Stowarzyszenie Klub Jeździecki Stajnia Adamus z siedzibą w Rogusku 10, Gmina Nowe Miasto nad Wartą, na realizację zadania pod tytułem "Zawody konne o puchar Starosty Średzkiego" i udziela się dotacji na finansowanie tego zadania w wysokości 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
3) KLub Karate Do Shotokan Dragon z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Lipowej 9 na realizację zadania pod tytułem "Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach sportowych, organizacja Powiatowej Olimpiady Karate dla Przedszkolaków - karate olimpijskie WKF" i udziela się dotacji na finansowanie tego zadania w wysokości 22.440 zł. (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści cztery złote).              

§ 2.
Środki na realizację uchwały zostały zabezpieczone w budżecie powiatu średzkiego.              

§ 3.
Upoważnia się łącznie Starostę Powiatu Średzkiego - Pana Marcina Bednarza i Wicestarostę Powiatu Średzkiego - Pana Piotra Kasprzaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Średzkiego - Pana Michała Żabińskiego, do podpisania umów o realizację zadań z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.              

§ 4.
 Wynik otwartego konkursu ofert ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej i na stronie internetowej Powiatu Średzkiego, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej.              

§ 5.
Wykonanie uchwały w powyższym zakresie powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.              
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 628/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 kwietnia 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. w Powiecie Średzkim.              

Zarząd Powiatu Średzkiego w Środzie Wielkopolskiej Uchwałą Nr 577/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. w Powiecie Średzkim. Uchwałą Nr 589/2018 Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 7 marca 2018 r. powołał Komisję Konkursową, której zadaniem była ocena merytoryczna ofert. Komisja Konkursowa przedstawiła Zarządowi informację dotyczącą postępowania konkursowego. Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii w/w komisji postanowił wesprzeć: 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Przyznana kwota dotacji
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
1. Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu Remont kortów tenisowych w Solcu wraz z naprawą ogrodzenia 7.000 zł.
2. Stowarzyszenie Klub Jeździecki Stajnia Adamus Zawody konne o puchar Starosty Średzkiego 10.000 zł.
3. Klub Karate Do Shotokan Dragon w Środzie Wielkopolskiej Szkolenie dzieci
i młodzieży, udział
w zawodach sportowych, organizacja Powiatowej Olimpiady Karate dla Przedszkolaków - karate olimpijskie WKF.
22.440 zł.
  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (13/04/2018 10:57:19)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (13/04/2018 10:57:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (13/04/2018 10:57:19)
Lista wiadomości