Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 625/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Uchwała Nr 625/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 kwietnia 2018 roku


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania pod nazwą: „Budowa ulicy Mickiewicza w Zaniemyślu".

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zmianami)  oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:    

§ 1. Zarząd Powiatu Średzkiego opiniuje pozytywnie realizację zadania pn. „Budowa ulicy Mickiewicza w Zaniemyślu".    

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 625/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 kwietnia 2018 roku  

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania pod nazwą: „Budowa ulicy Mickiewicza w Zaniemyślu".
   

Pan Krzysztof Urbas - Wójt Gminy Zaniemyśl, pismem z dnia 28.03.2018 r., wystąpił w imieniu Gminy Zaniemyśl z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej realizacji zadania pod nazwą: „Budowa ulicy Mickiewicza w Zaniemyślu".   Przygotowanie inwestycji w zakresie budowy dróg, w tym przypadku zakwalifikowanych do kategorii dróg gminnych, wymaga spełnienia wielu wymogów prawnych, w tym również wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W przypadku dróg gminnych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje starosta. Wymagana jest jednak także opinia właściwego miejscowo Zarządu Powiatu.   Zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zmianami) do kompetencji Zarządu Powiatu należy opiniowanie wyżej wymienionej inwestycji.  
Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (12/04/2018 12:34:55)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (12/04/2018 12:34:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (12/04/2018 12:34:55)
Lista wiadomości