Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 618/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 r.
Zmiany:

Uchwała Nr 618/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 4 kwietnia 2018 roku  

w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku".
   

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.), art. 400 a ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXVIII/220/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Średzkiego na lata 2010-2032", Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala,  co następuje:  

§
 1. Ustanawia się Regulamin wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§
 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz                      


Załączniki do uchwały:

  • Regulamin wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku"  - do pobrania (plik pdf) wraz z załącznikami od 1 do 5 - do pobrania (plik doc) oraz z załącznik nr 6 - do pobrania (plik pdf).

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 618/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 4 kwietnia 2018 roku  

w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku".
   

W związku z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Średzkiego na lata 2010-2032" oraz przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego" niezbędnym jest opracowanie regulaminu wykonania i finansowania w/w zadania, w celu ujednolicenia zasad i trybu postępowania przy wykonywaniu zadania i rozliczaniu środków finansowych na wykonanie tego zadania. Regulamin określa szczegółowo postępowanie przy realizacji przedsięwzięcia, zasady i środki na finansowanie przedsięwzięcia oraz warunki jakie musi spełniać wnioskodawca uprawniony do udziału w realizacji tego przedsięwzięcia. Załącznikiem do regulaminu jest wzór wniosku, opracowany w celu ułatwienia weryfikacji i sprawdzenia złożonych wniosków o udział w realizacji przedsięwzięcia. Wobec powyższego podjęcie uchwały przez Zarząd Powiatu Średzkiego jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania.


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (05/04/2018 14:47:46)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (05/04/2018 14:47:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (27/09/2018 13:36:49)
Lista wiadomości