Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 616/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r.
 
Uchwała Nr 616/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 27 marca 2018 roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata  na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.  

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 63 ust. 10 i ust. 4  w związku z art. 29 ust.  1 pkt. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm. ), a także § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 poz. 1587) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1.1. Powołuje się Komisję Konkursową  w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia  kandydata  na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.  

§ 2. W skład Komisji, o której mowa w § 1 wchodzą:
1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę w osobach:
 • Joanna Grzelka -  Przewodniczący Komisji,
 • Anna Zimoch,
 • Michał Żabiński,           
2) trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny:  
 • Dorota Śliwińska,
 • Agata Stopa,
 • Krzysztof Skrętny,  
3) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej:
 • Monika Kawicka,   
 • Małgorzata Ćwirko,  
4)  dwóch przedstawicieli rady rodziców:
 • Iwona Gonerko,
 • Ewa Ratajczak,  
5) przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych - Związku Nauczycielstwa Polskiego - Irena Lisewska.


§ 3
. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu  


§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      


Starosta
/-/ Marcin Bednarz


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 616/2018
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia  kandydata  na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.  

Zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm. ) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Natomiast zgodnie z ust. 14 w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:
1) po trzech przedstawicieli:
a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2) po dwóch przedstawicieli:
a) rady pedagogicznej,
b) rady rodziców,
3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.
Jednocześnie zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 poz. 1587) organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej, zwanej dalej "komisją", który kieruje jej pracami.
W związku z ogłoszeniem Uchwałą Nr 583/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/04/2018 08:08:04)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (03/04/2018 08:08:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/04/2018 08:08:04)
Lista wiadomości