Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 613/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r.

Uchwała Nr 613/2018

Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 marca 2018 roku


w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2017 rok oraz  sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej.  

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (D. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia przedstawić Radzie Powiatu Średzkiego:
a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały,
b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej (działalność do dnia 31.03.2017 r.)  
2. Postanawia przesłać sprawozdanie określone w ust. 1 pkt a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.  
3. Sprawozdanie określone w ust. 1 pkt a) podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Starosta
/-/ Marcin Bednarz

Załącznik do uchwały:
  1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2017 rok - do pobrania (plik pdf) wraz z załącznikami:

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/04/2018 07:45:47)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (03/04/2018 07:45:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/04/2018 08:28:37)
Lista wiadomości