Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr 806/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 805/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 804/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 784/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w miejscowości Lubrze, gm. Krzykosy, oznaczonej numerem 976/14 Uchwała Nr 803/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu Uchwała Nr 802/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 801/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych". Uchwała Nr 800/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Uchwała Nr 799/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 798/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 797/ 2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek dla sędziów sportowych na zawodach organizowanych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr 796/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do realizacji zadania „Kształcenie zawodowe dla uczniów polskiego pochodzenia z Kazachstanu" oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji zadania. Uchwała Nr 795/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2019 rok. Uchwała Nr 794/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033. Uchwała Nr 793/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2018 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Uchwała Nr 792/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Uchwała Nr 791/2018Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r. Uchwała Nr 790/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 789/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 listopada 2018 r. dotyczy upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 788/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 listopada 2018 r. dotyczy upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 787/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 786/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2018 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 785/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Środzie Wielkopolskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 3074/4 i 3075/4. Uchwała Nr 784/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2018 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w miejscowości Lubrze, gm. Krzykosy, oznaczonej numerem 976/14 Uchwała Nr 783/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2018 roku, w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3. Uchwała Nr 782/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2018 roku, w sprawie zbycia w drodze rokowań działek niezabudowanych położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych numerami: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46 Uchwała Nr 781/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2017/2018. Uchwała Nr 780/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 779/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 778/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych. Uchwała Nr 777/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 776/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 775/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 października 2018 r w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 774/2018Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r. Uchwała Nr 773/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2019 r. Uchwała Nr 772/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, a także sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Uchwała Nr 771/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 770/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 769/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie modernizacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej w zakresie dotyczącym modernizacji pomieszczenia nr 105 znajdującego się na parterze budynku. Uchwała Nr 768/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Powiatu Średzkiego działek nr 68/1 oraz 68/2, położonych w miejscowości Mączniki, gm. Środa Wielkopolska. Uchwała Nr 767/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 766/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działki zabudowanej, położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, oznaczonej nr 976/14, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 765/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu „Migracja i kryzys uchodźców z punktu widzenia uczniów" Uchwała Nr 764/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)" Uchwała Nr 763 / 2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2019 r. organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Uchwała Nr 762 / 2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie podziału środków na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki Uchwała Nr 761/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 760/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku". Uchwała Nr 759/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 4084P Mchy - Chwalęcin. Uchwała Nr 758/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 757/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 756/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2018 roku. Uchwała Nr 755/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 września 2018 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych Uchwała Nr 754/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony udziału wynoszącego 52/100 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2002/13, położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Uchwała Nr 753/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej numerem 3931. Uchwała Nr 752/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 751/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 750/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. Przebudowa parkingu przy ul. Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 749/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych. Uchwała Nr 748/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2019 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych. Uchwała Nr 747/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 746/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 roku, w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 745/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 06 września 2018 roku, w sprawie udzielenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Środzie Wielkopolskiej w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego. Uchwała Nr 744/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2018 roku. Uchwała Nr 743/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 września 2018 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uchwała Nr 742/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 września 2018 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr 729/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku Uchwała Nr 741/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku, w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 740/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku, w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 739/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku, w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 738/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 737/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2018 roku Uchwała Nr 736/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek – Murzynowo Leśne. Uchwała Nr 735/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku. w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Borowo – Sulęcin Uchwała Nr 734/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Uchwała Nr 733/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 175 Uchwała Nr 732/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 731/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 730/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o. o. udziału wynoszącego 52/100 w nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 2002/13. Uchwała Nr 729/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 728/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 727/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 726/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Powiatu Średzkiego części działek nr 68/1 oraz 68/2, położonych w miejscowości Mączniki, gm. Środa Wielkopolska. Uchwała Nr 725/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych numerami: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46. Uchwała Nr 724/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie oddania w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 15,83 m² znajdującego się na parterze budynku położonego przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Uchwała Nr 723/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 3925, 3924, 3923, 3916, 3917, 3919 wraz z udziałami w działce nr 3926 Uchwała Nr 722/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3830 Uchwała NR 721/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Uchwała Nr 720/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Uchwała Nr 719/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Uchwała Nr 718/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 717/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 716/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 715A/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 715/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 714/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 713/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lipca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 712/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie warunków udzielenia w roku 2018 pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 711/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 710/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia formy zbycia i ceny działki zabudowanej położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 976/14 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Uchwała Nr 709/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej numerem 3931 Uchwała Nr 708/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2018 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Uchwała Nr 707/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży ogłoszonego uchwałą Nr 690/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2018 roku. Uchwała Nr 706/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania pod nazwą: „Droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych Powiatu od działki nr 3747 do działki nr 3780 ul. Fabryczna Środa Wielkopolska". Uchwała Nr 705/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie modernizacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 704/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 703/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie modernizacji dróg powiatowych. Uchwała Nr 702/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 lipca 2018 r w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 701/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 700/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 699/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 698/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 697/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania pod nazwą: „Budowa drogi gminnej (ul. Morenowa) w sąsiedztwie ul. Lotniczej w m. Środa Wielkopolska". Uchwała Nr 696/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zgromadzeniu Spółdzielni Socjalnej Bar Mleczny „Miś". Uchwała Nr 695/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uchwała Nr 694/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 693/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 692/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 691/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 690/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 689/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Uchwała nr 688/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na czas określony do 3 lat nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3074/4 i 3075/4, położonej przy ul. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU-XXI oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Uchwała Nr 687/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 686/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 685/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 684/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 683/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 682/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych numerami: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46, 155/49. Uchwała Nr 681/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 15,83 m2 znajdującego się na parterze budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 680/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim pn. Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu średzkiego. Uchwała Nr 679/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 678/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała nr 677/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 26,22 m², stanowiącego odrębną własność Powiatu Średzkiego, położonego przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem. Uchwała Nr 676/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 675/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa Wielkopolska - na odcinku Zielniki - Środa Wielkopolska". Uchwała Nr 674/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Poselskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3724P". Uchwała Nr 673/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (IV)" Uchwała Nr 672/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (IV)" Uchwała Nr 671/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku". Uchwała Nr 670/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 669/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 668/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 667/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości. Uchwała Nr 666/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 665/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 664/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie ustalenia formy zbycia i ceny działki niezabudowanej położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej numerem 3931 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Uchwała Nr 663/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych numerami: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46, 155/49. Uchwała Nr 662/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 3925, 3924, 3923, 3916, 3917, 3919 wraz z udziałami w działce nr 3926 Uchwała Nr 661/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 660/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Uchwała Nr 659/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 658/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 657/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 656/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów: Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej do udziału jako partnerzy w projekcie pn. „Środa Wielkopolska stawia na kształcenie zawodowe" oraz do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy. Uchwała Nr 655/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 654/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 653/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii, niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej budowy odcinka drogi powiatowej o długości 700 mb stanowiącej połączenie ul. Harcerskiej z projektowanym mostem na rzece Moskawa w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 652/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 651/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie modernizacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej w zakresie dotyczącym modernizacji pomieszczeń nr 118, 119 i części korytarza. Uchwała Nr 650/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 649/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki - Murzynowo Kościelne. Uchwała Nr 648/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na wykonanie modernizacji dróg powiatowych. Uchwała Nr 647/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Lider Usług Komunalno-Samorządowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Środa Wielkopolska. Uchwała Nr 646/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków udzielenia w roku 2018 pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 645/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 175, 87/2, 83. Uchwała Nr 644/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii, niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej rozbudowy ulicy Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 643/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 642/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 641/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 640/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków własnych powiatu Uchwała Nr 639/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 638/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Nr 637/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia w drodze rokowań działek niezabudowanych położonych w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796, działki nr: 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3820, 3819, 3853 wraz z udziałem w działce nr 3852 oraz działki nr 3814, 3822. Uchwała Nr 636/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej jako działka nr 3803 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796 Uchwała Nr 635/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 634/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 633/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r." Uchwała Nr 632/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2018 roku. Uchwała Nr 631/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2018 roku Uchwała Nr 630/ 2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Średzkiego Oceny zasobów pomocy społecznej. Uchwała Nr 629/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Uchwała Nr 628/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 627/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zmianami), działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacja wolontariatu" w 2018 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 626/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 625/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania pod nazwą: „Budowa ulicy Mickiewicza w Zaniemyślu". Uchwała Nr 624/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku". Uchwała Nr 623/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie modernizacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 622/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 621/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 620/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała Nr 619 /2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2017" Uchwała Nr 618/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018 roku". Uchwała Nr 617/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 616/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 615/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 614/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie warunków udzielenia w roku 2018 pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 613/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2017 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 612/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 611/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie formy i warunków drugiego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej numerem 3803 wraz z udziałem wynoszącym 1071/10000 w działkach nr 3783 i 3796 Uchwała nr 610/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie oddania w najem na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej na czas określony do 3 lat w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 44,11 m² znajdującego się w budynku urzędu przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczenia przeznaczonego do oddania w najem. Uchwała Nr 609/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zbycia w drodze rokowań działek niezabudowanych położonych w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796, działki nr: 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3820, 3819, 3853 wraz z udziałem w działce nr 3852 oraz działki nr 3814, 3822. Uchwała Nr 608/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 572/2018 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Archiwum