Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr 543/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie oddania w dzierżawę na czas określony do 3 miesięcy w drodze bezprzetargowej Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 750/25 Uchwała Nr 542/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uchwała Nr 541/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 grudnia 2017 r., w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała Nr 540/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 grudnia 2017 r., w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim Uchwała Nr 539/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. Uchwała Nr 538/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 537/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 536/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej numerem 3803 wraz z udziałem wynoszącym 1071/10000 w działkach nr 3783 i 3796 Uchwała Nr 535/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796, działki nr: 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3820, 3819, 3853 wraz z udziałem w działce nr 3852 oraz działki nr 3790, 3814, 3822 Uchwała Nr 534/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w najem na czas określony do 3 lat w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego ½ w pomieszczeniu o powierzchni 12,65 m2 znajdującym się na parterze budynku urzędu przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczenia przeznaczonego do oddania w najem. Uchwała Nr 533/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Być jak Hipolit" - kształcenie kompetencji kluczowych w CKZiU w Środzie Wielkopolskiej realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe. Uchwała Nr 532/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy implementacji w kontekście potrzeb i uwarunkowań lokalnych i regionalnych oświaty i rynku pracy CKZiU w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 531/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej, do zaciągania w 2017 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uchwała Nr 530/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia zasad wynagradzania dla ekspertów za prace w komisji egzaminacyjnej. Uchwała Nr 529/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2017 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. poz. 7683 Uchwała Nr 528/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych jako działki nr 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796, działki nr: 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3820, 3819, 3853 wraz z udziałem w działce nr 3852 oraz działki nr 3790, 3814, 3822. Uchwała Nr 527/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Środzie Wielkopolskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 3074/1 i 3075/2 Uchwała Nr 526 /2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych Uchwała Nr 525/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie oddania w najem drodze bezprzetargowej części nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 46, na działce nr 501/51 na czas określony do 3 lat oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Uchwała Nr 524/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie oddania w najem na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 7,38 m2 znajdującego się na pierwszym piętrze w budynku urzędu przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczenia przeznaczonego do oddania w najem. Uchwała Nr 523/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 522/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 521/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie średzkim w 2018 r. Uchwała Nr 520/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Z NAUKĄ Tu i Tam" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe. Uchwała Nr 519/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 518/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała Nr 517/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyznania stypendium w ramach Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. Uchwała Nr 516/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2018 rok. Uchwała Nr 515/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033. Uchwała Nr 514/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - projekt pozakonkursowy. Uchwała Nr 513/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 512/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. Uchwała Nr 511/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego", w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura społeczna Uchwała Nr 510/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 509/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 508/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale. Uchwała Nr 507/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 506/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 505/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała Nr 504/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego 1/5 w pomieszczeniu o powierzchni 18,59 m2 znajdującego się na parterze w budynku przy ulicy Daszyńskiego 5. Uchwała Nr 503/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m² powierzchni lokali stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 502/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa Wielkopolska - I etap - msc. Zielniki. Uchwała Nr 501/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 500/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2016/2017. Uchwała Nr 499/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Powiatu Średzkiego do objęcia stanowiska członka Rady Nadzorczej w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 498/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 497/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2017 roku Uchwała Nr 496/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w systemie zaocznym w 2017 r. Uchwała Nr 495/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie przekazania sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej przez m. Bukowy Las, gm. Dominowo. Uchwała Nr 493/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2017 roku, w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową w 2018 r. Uchwała Nr 492/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2017 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Powiecie Średzkim w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową. Uchwała Nr 491/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2017 w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” Uchwała Nr 490/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 października 2017 roku, w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850 wraz z udziałem w działkach nr 3783 i 3796, działki nr: 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3820, 3819, 3853 wraz z udziałem w działce nr 3852 oraz działki nr 3790, 3814, 3822. Uchwała Nr 489/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie ze Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kórnickiej. Uchwała Nr 488/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2018 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych. Uchwała Nr 487/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała Nr 486/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie modernizacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 485/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kórnickiej. Uchwała Nr 484/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie odstąpienia od terminu na złożenie wniosku o udzielenie dotacji dla placówki niepublicznej. Uchwała Nr 483 /2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem na czas określony pomieszczenia o powierzchni 7,38 m2 znajdującego się w budynku przy ulicy Daszyńskiego 5. Uchwała Nr 482/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała Nr 481/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2017 roku". Uchwała Nr 480/ 2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wysokości stawek dla sędziów sportowych na zawodach organizowanych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr 479/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (III)" Uchwała Nr 478/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie udzielenia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (III)" Uchwała Nr 477/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2018 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych. Uchwała Nr 476A/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2017 r. Uchwała Nr 476 /2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczenia o powierzchni 19,15 m2 znajdującego się na parterze w budynku przy ulicy Daszyńskiego 5. Uchwała Nr 475 /2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu prowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych lub pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 474/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2018 r. organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała Nr 473/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 472/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa Wielkopolska - I etap - m. Zielniki. Uchwała Nr 471/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie podziału środków na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr 470/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej numerem 3803 oraz udziału wynoszącego 1071/10000 w działkach nr: 3783, 3796, a także sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Uchwała Nr 469/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulicy Akacjowej, Bukowej, Średzkiej zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 270/1, 230/3, 229/6, 227/2, 217/1, 214/24, 216, 221/6, 226/5, 227/9, 216, 214/18, 213/3 położonych w obrębie geodezyjnym Zaniemyśl. Uchwała Nr 468 /2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem na czas określony pomieszczenia o powierzchni 7,38 m2 znajdującego się w budynku przy ulicy Daszyńskiego 5. Uchwała Nr 467/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Średzkiegoz dnia 6 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 465/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zbycia w drodze trzecich rokowań działki zabudowanej położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 976/14 Uchwała Nr 464 /2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3. Uchwała Nr 463/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zbycia w drodze rokowań działek niezabudowanych położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych numerami: 155/50 i 155/51. Uchwała Nr 462/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2017 roku. Uchwała Nr 461/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych numerami: 3795, 3794, 3793, 3782, 3813, 3812, 3810, 3807, 3805, 3850, 3790, 3814, 3815, 3811, 3808, 3806, 3851, 3821, 3822, 3820, 3819, 3853, 3852 oraz udziału wynoszącego 8929/10000 w działkach nr: 3783, 3796, a także sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Uchwała Nr 460/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 41/8 Uchwała Nr 459/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku, w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 458/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku, w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie modernizacji pomieszczeń Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 457/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku, w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 3666 P Zberki - Murzynowo Kościelne. Uchwała Nr 456/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2017 roku". Uchwała Nr 455/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku, w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 r. w Powiecie Średzkim Uchwała Nr 454/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku, w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat spowodowanych klęską żywiołową Uchwała Nr 453/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała Nr 452/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała Nr 451/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku, w sprawie oddania w najem na czas określony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenia o powierzchni 7,38 m2 znajdującego się w budynku urzędu przy ulicy Daszyńskiego 5. Uchwała Nr 450/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia regulaminu prowadzenia przetargu na wynajem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 449/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku, w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy ulic Bukowej, Akacjowej i Średzkiej w Zaniemyślu. Uchwała Nr 448/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 sierpnia 2017 r., w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w 2017 r. Uchwała Nr 447/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 446/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała Nr 445/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 444/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 443/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 442/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała Nr 441/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała nr 440/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością Powiatu Średzkiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o jego przepadku. Uchwała nr 439/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3. Uchwała nr 438/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania rokowań na sprzedaż na działki zabudowanej położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 976/14 Uchwała nr 437/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 41/8 Uchwała Nr 436/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zaniemyśl na lata 2017-2020". Uchwała Nr 435/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 434/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 433/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 432/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonej nr 41/8, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 431/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. Uchwała Nr 430/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 429/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok Uchwała Nr 428/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r. w Powiecie Średzkim Uchwała Nr 427/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 426/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2016" Uchwała Nr 425/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w 2017 r. Uchwała Nr 424/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania rowerów Stowarzyszeniu Pomocy „KRĄG" w Nowym Mieście nad Wartą Uchwała Nr 423/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 422/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała Nr 421/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 501/51 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kosynierów. Uchwała Nr 420/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia w drodze drugich rokowań działki zabudowanej położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 976/14 Uchwała Nr 419/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała Nr 418/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych nr: 155/50, 155/51, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży Uchwała Nr 417/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych nr: 41/14 oraz 41/25, 41/26, 41/27 wraz z udziałami w działce nr 41/20 Uchwała Nr 416/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Położenie warstwy asfaltowej na drogach powiatowych" - dot. warstwy ścieralnej z mieszanki SMA11 na drogach nr: 2410P Swarzędz - Środa Wielkopolska, nr 3667P Środa Wielkopolska - Miłosław, 3674P Słupia Wielka - Zaniemyśl, 3662P Środa Wielkopolska - Nekla, nr 2411P Kostrzyn - Środa Wielkopolska. Uchwała Nr 415/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 414/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (III)" Uchwała Nr 413/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (III)" Uchwała Nr 412/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn.„Położenie warstwy asfaltowej na drogach powiatowych" - drogi nr: 2410P Swarzędz - Środa Wielkopolska, 3674P Słupia Wielka - Zaniemyśl, 3662P Środa Wielkopolska - Nekla. Uchwała Nr 411/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn.„Położenie warstwy asfaltowej na drodze powiatowej nr 3667P Środa Wielkopolska - Miłosław, na odcinku Środa Wielkopolska - Olszewo". Uchwała Nr 410/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała Nr 409/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r. w Powiecie Średzkim Uchwała Nr 408/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała Nr 407/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 284/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 stycznia 2005 roku Uchwała Nr 406/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie formy zbycia oraz ustalenia ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej nr 3074/1 wraz z prawem własności budynku posadowionego na przedmiotowej działce oraz podania do publicznej wiadomości wykazu zbywanej nieruchomości Uchwała Nr 405/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonej nr 41/8 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 404/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 403/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na położenie warstwy asfaltowej na drogach powiatowych. Uchwała Nr 402/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2017 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego Uchwała Nr 401/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2017 roku Uchwała Nr 400/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kształcącego w systemie zaocznym w 2017 r. Uchwała Nr 399/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3675P i 3737P w Czarnotkach, gmina Zaniemyśl". Uchwała Nr 398/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała Nr 397/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 41/14, 41/21, 41/22, 41/23, 41/24, 41/25, 41/26, 41/27, 41/28 i 32/15, 41/29 i 32/14, 41/30, 41/31 wraz z udziałami w działce nr 41/20 wydzielonej pod wewnętrzną drogę dojazdową Uchwała Nr 396/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr 155/50, 155/51 Uchwała Nr 395/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r." Uchwała Nr 394/ 2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Średzkiego Oceny zasobów pomocy społecznej Uchwała Nr 393/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 392/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie formy i warunków drugiego przetargu na sprzedaż działki zabudowanej, położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonej nr 155/54, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży Uchwała Nr 391/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na Jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu Uchwała Nr 390/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych. Uchwała Nr 389/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok Uchwała Nr 388/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Powiatu Średzkiego do objęcia stanowiska Prezesa Zarządu w spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 387/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2016 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 386/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 385/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo". Uchwała Nr 384/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej za 2016 rok. Uchwała Nr 383/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 382/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych nr: 155/50, 155/51, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży Uchwała Nr 381/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy ul. Daszyńskiego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 380/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu sportowego (pozostałe środki trwałe) stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 379/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2017 roku". Uchwała Nr 378/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 377/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 376/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Uchwała Nr 375/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 745/1, 745/2, 745/5 Uchwała Nr 374/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 marca 2017 ro w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. Uchwała Nr 373/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przekazania mebli i sprzętu oświetleniowego dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 372/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 lutego 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego, dotyczących zmiany granicy administracyjnej gminy Dominowo Uchwała Nr 371/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 155/54 Uchwała Nr 370/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638), działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w powiecie średzkim w 2017 r. Uchwała Nr 369/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3675P i 3737P w Czarnotkach, gmina Zaniemyśl". Uchwała Nr 368/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo". Uchwała Nr 367/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonych nr: 41/14, 41/20-31, 32/14, 32/15 Uchwała Nr 366/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w 2017 r. Uchwała Nr 365/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2017 Uchwała Nr 364/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 363/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 362/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 styczeń 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej nr 501/53. Uchwała Nr 361 /2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2, na działce nr 3190/8 na czas nieoznaczony. Uchwała Nr 360/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2017 r. Uchwała Nr 359/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie odstąpienia od terminu na złożenie wniosku o udzielenie dotacji dla placówki niepublicznej Uchwała Nr 358/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie Uchwała Nr 357/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. Uchwała Nr 356/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2017 roku Uchwała Nr 355/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego, dotyczących zmiany granicy administracyjnej gminy Dominowo Uchwała Nr 354/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2017 roku Uchwała Nr 353/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała Nr 352/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w Powiecie Średzkim Uchwała Nr 351/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. Uchwała Nr 350/2017Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 349/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizacje zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 348/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr 347 /2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 346/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2017 rok. Uchwała Nr 345/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2017 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Archiwum