Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr 162/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała Nr 161/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 160/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 grudnia 2015 r w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2016 rok. Uchwała Nr 159/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała Nr 158/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 136/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 roku Uchwała Nr 157/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie średzkim w 2016 r. Uchwała Nr 156/ 2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na rok 2016. Uchwała Nr 155 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. nieruchomości - powierzchni użytkowych o łącznej powierzchni 4.163,32 m2 wraz z działkami niezbędnymi do ich obsługi na okres 9 lat. Uchwała Nr 154/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele rolnicze działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Uchwała Nr 153 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Uchwała Nr 152 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt logo Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 151/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert. Uchwała Nr 150/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań po drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28. Uchwała Nr 149/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych. Uchwała Nr 148/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie formy zbycia działki położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej nr 3/11 wraz z udziałem wynoszącym 1/50 w działce nr 3/10 i udziałem wynoszącym 1/50 w udziale wynoszącym ½ w działce nr 3/6 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Uchwała Nr 147/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr 146/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr 145/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr 144/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr 143/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr 142 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała Nr 141/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w Powiecie Średzkim Uchwała Nr 140/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2016 rok. Uchwała Nr 139 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028. Uchwała Nr 138 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 137/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z o. o. powierzchni użytkowych o łącznej powierzchni 4163,32 m2 wraz z działkami niezbędnymi do ich obsługi. Uchwała Nr 136/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 135 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 134/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2014/2015. Uchwała Nr 133/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Uchwała Nr 132/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Uchwała Nr 131/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 130/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 października 2015 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 129/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 października 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych. Uchwała Nr 128/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 października 2015 roku w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2016 r. organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała Nr 127/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości zabudowanych położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28. Uchwała Nr 126 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2014" Uchwała Nr 125/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 124/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 123/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 122/2015Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 10, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2002/13. Uchwała Nr 121/2015Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem mieszkania znajdującego się przy budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 120/2015Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2015 roku w sprawie formy i warunków drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej jako działki nr: 30/7, 32/7, 41/14, 41/15. Uchwała Nr 119/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2016 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych. Uchwała Nr 118/2015Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 września 2015 roku w sprawie formy zbycia oraz ustalenia ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej nr 3074/1 wraz z prawem własności budynku posadowionego na przedmiotowej działce oraz podania do publicznej wiadomości wykazu zbywanej nieruchomości. Uchwała Nr 117 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 września 2015 roku w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 116/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 września 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała Nr 115 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2015 roku Uchwała Nr 114/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr 84/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2015r. Uchwała Nr 113/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 112/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 111/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 110/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 109/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 108/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego Stowarzyszeniu Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 107/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała Nr 106/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 105/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 104/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 103/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., oznaczonej jako działki nr: 30/7, 32/7, 41/14, 41/15. Uchwała Nr 102/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała Nr 101/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 100/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Uchwała Nr 99/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28. Uchwała Nr 98/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Uchwała Nr 97/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2015 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 96/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 95/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie oddania w użyczenie działki o powierzchni 0,3852 ha położonej w Lubrzu ozn. nr ewid. 976/3. Uchwała Nr 94 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie oddania w użyczenie mienia ruchomego i nieruchomego, tj. działek, budynków, budowli oraz ruchomości związanych z funkcjonowaniem Średzkiej Kolei Powiatowej. Uchwała Nr 93/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego Uchwała Nr 92/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 91/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 90/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu konkursu „Ambasador Powiatu Średzkiego". Uchwała Nr 89/2015Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Środa Wlkp., położonej w Kijewie, oznaczonej jako działki nr 41/11, 41/12. Uchwała Nr 88/2015Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28. Uchwała Nr 87/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., oznaczonej nr 3/5 wraz z udziałem wynoszącym ½ w prawie własności działki nr 3/6. Uchwała Nr 86/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 85/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała Nr 84/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zamiany uchwały Nr 366/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. Uchwała Nr 83/2015Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia bonifikaty, wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Zaniemyśl, położonej w Łęknie gm. Zaniemyśl, oznaczonej jako działki nr: 182, 322, 324. Uchwała Nr 82/2015Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej jako działki nr: 30/7, 32/7, 41/14, 41/15. Uchwała Nr 81/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w drodze bezprzetargowej na cele rolnicze działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Żabikowie gm. Środa Wielkopolska oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Uchwała Nr 80/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 79/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała Nr 78 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 77/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Wykonawcy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 76/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin". Uchwała Nr 75/2015Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. nr 436 w m. Komorze". Uchwała Nr 74/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Grynia, Kierownika Referatu Dróg w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 73/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Grynia, Kierownika Referatu Dróg w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Grynia, Kierownika Referatu Dróg w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 71/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Grynia, Kierownika Referatu Dróg w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 70/2013Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 69/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 501/50. Uchwała Nr 68/2015Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie formy zbycia oraz ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Łęknie gm. Zaniemyśl stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 67/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Średzkiego do składu komisji inwentaryzacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji mienia przejmowanego przez Powiat Średzki. Uchwała Nr 66/2015 r. Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r. Uchwała Nr 65/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 64 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej części działki ozn. nr 155/31 położonej w Kijewie, gmina Środa Wielkopolska. Uchwała Nr 63/2015Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., oznaczonej nr 3/5 wraz z udziałem wynoszącym ½ w prawie własności działki nr 3/6. Uchwała Nr 62/2015Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie formy zbycia nieruchomości położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działki nr: 30/7, 32/7, 41/14, 41/15 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 61/2015Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż działki położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 501/50. Uchwała Nr 60/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 59/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 58/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań na wykonanie przebudowy dróg powiatowych. Uchwała Nr 57/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie sposobu przeprowadzania negocjacji dotyczących dzierżawy gruntów rolnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, o łącznym obszarze do 20 ha, wydzierżawianych na czas oznaczony krótszy niż 3 lata w drodze bezprzetargowej. Uchwała Nr 56/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2015 roku". Uchwała Nr 55/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 54/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej" Uchwała Nr 53/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28. Uchwała Nr 52/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za 2014 rok. Uchwała Nr 51/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Grynia, pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 50/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Grynia, pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Grynia, pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 48/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Grynia, pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 47/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 46/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powierzenia czynności likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 45/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zwolnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 44 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2014 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 43/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2015 r. Uchwała Nr 42/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Dominowo. Uchwała Nr 41/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 40/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań na wykonanie przebudowy dróg powiatowych. Uchwała Nr 39/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 38/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na cele rolnicze działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Uchwała Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28. Uchwała Nr 36/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 35/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie formy zbycia działki położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 501/50, przeznaczonej do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 34 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, o łącznym obszarze do 20 ha, wydzierżawianych na czas oznaczony krótszy niż 3 lata. Uchwała Nr 33 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Uchwała Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie formy zbycia działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wielkopolska, oznaczonej nr 3/5 wraz z udziałem wynoszącym ½ w prawie własności działki nr 3/6, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 31/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert. Uchwała Nr 30/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składników mienia ruchomego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 29/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała Nr 28/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w powiecie średzkim. Uchwała Nr 27/ 2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Średzkiego dokumentu pn. ,,Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Średzkiego" Uchwała Nr 26/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Uchwała Nr 25/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Uchwała nr 24/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028. Uchwała Nr 23/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska. Uchwała Nr 22/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy gruntów rolnych położonych w Kijewie na kolejne 3 lata. Uchwała Nr 21/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2015. Uchwała Nr 20/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Powiatu Średzkiego do objęcia stanowiska Prezesa Zarządu w spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 19/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Starostę Średzkiego Listu intencyjnego w sprawie zamiaru przeprowadzenia zmian organizacyjno-właścicielskich w Szpitalu Średzkim Spółka z o.o. oraz Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Spółka z o.o. Uchwała Nr 18/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2015 rok. Uchwała Nr 17/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr 16/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2015. Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 stycznia 2015 roku uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego. Uchwała Nr 14/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych. Uchwała Nr 13/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28. Uchwała Nr 12/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28.