Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr 412/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2013 rok w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2014 rok. Uchwała Nr 411/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok. Uchwała Nr 410/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok. Uchwała Nr 409/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 408 /2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za 2013 rok. Uchwała Nr 407/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2014 Uchwała Nr 406/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru Wykonawcy na świadczenie usług pocztowych. Uchwała Nr 405/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Nekielskiej, oznaczonej jako działka nr 208/4. Uchwała Nr 404/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego, oznaczonej jako działki nr nr 70/10, 70/11, 70/12. Uchwała Nr 403/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do realizacji projektów zgłoszonych w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ”Program wyrównywania różnic między regionami II”. Uchwała Nr 402/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 150/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008 r. Uchwała Nr 401/ 2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wlkp. na rok 2014. Uchwała Nr 400/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. 3 m2 powierzchni korytarza w budynku szkoły. Uchwała Nr 399/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przekazania nieodpłatnie sprzętu medycznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 398/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych. Uchwała Nr 397/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja”. Uchwała Nr 396/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej jako działki nr: 30/7, 32/7, 41/15. Uchwała Nr 395/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2014 rok. Uchwała Nr 394/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2013 – 2025. Uchwała Nr 393/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym na działce ozn. nr ewid. nr 750/22 w Środzie Wlkp. przy ulicy Kosynierów. Uchwała Nr 392/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok. Uchwała Nr 391/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2013 r. w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 390/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2013 r. w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 389/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2013 r. w sprawie formy i warunków trzeciego przetargu na sprzedaż działki położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 388/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2013 r. w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 387/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu służebności przesyłu. Uchwała Nr 386 /2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2013 roku Uchwała Nr 385 /2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2013 roku Uchwała Nr 384 / 2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2013 roku w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2014 roku podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Uchwała Nr 383/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1, pkt 1, 2, i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 382 /2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 roku w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Kosynierów oraz lokali użytkowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp., przy ulicy Czerwonego Krzyża 2. Uchwała Nr 381 /2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr 380/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „DRUGA SZANSA”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Uchwała Nr 379/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2014 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych. Uchwała Nr 378/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok. Uchwała Nr 377/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Literature Live", w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". Uchwała Nr 376/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie utraty mocy upoważnienia. Uchwała Nr 375/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż domku letniskowego w Zaniemyślu oraz likwidacji jego wyposażenia - pozostałych środków trwałych i materiałów niskocennych znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 374/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 319/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku". Uchwała Nr 373/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie formy i warunków trzecich przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 372/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2013 roku. Uchwała Nr 371/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Średzkiego nr 369/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 370 /2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia dla Pana Bogusława Biernata Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 369/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 368/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Sulęcin na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 260/1. Uchwała Nr 367/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Borowo (obręb geodezyjny Sulęcinek) na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 68/2. Uchwała Nr 366/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia: dodatków funkcyjnych dla dyrektorów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana, Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 365/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego nr WND-POKL.03.05.00-00-201/12 pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Uchwała Nr 364/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2012”. Uchwała Nr 363/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 362/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Procedury dotyczącej pobierania i przekazywania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Uchwała Nr 361/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia w dniu 19 lipca 2013 roku drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Średzkiego Uchwała nr 360/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 76/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 maja 2011 r. Uchwała Nr 359/ 2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2013 r. uchylająca Uchwałę Nr 163/2001 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie oddania w najem lokali mieszkalnych znajdujących się na nieruchomości, dla której nastąpiło wygaśnięcie trwałego zarządu. Uchwała Nr 358/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 357/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za przejazd Średzką Koleją Powiatową uczestników rajdu rowerowego organizowanego przez Grupę Rowerową „Solczanie". Uchwała Nr 356/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2013 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 355/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. za 2012 rok Uchwała Nr 354/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego" w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" Uchwała Nr 353/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. powierzchni ogrodzenia szpitala na banery reklamowe. Uchwała Nr 352/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała Nr 351/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Wykonawcy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 350/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku”. Uchwała Nr 349/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 348/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 347/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 346/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową uczestników delegacji z Henningsdorfu. Uchwała Nr 345/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. lokalu mieszkalnego oraz pokoju znajdujących się w budynku internatu. Uchwała Nr 344/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie formy zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości. Uchwała Nr 343/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 342/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 341/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 340/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej . Uchwała Nr 339/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 338/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 337/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie. Uchwała Nr 336/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwała Nr 335/ 2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2013 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 334/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 333/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie przekazania środka trwałego będącego własnością Powiatu Średzkiego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 331/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową wychowanków Państwowego Domu Dziecka w Kórniku – Bninie oraz dzieci przebywających w Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 332/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za 2012 rok. Uchwała Nr 330/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2013. Uchwała Nr 329/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie garażu znajdującego się przy szkole. Uchwała Nr 328/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. Uchwała Nr 327/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową uczestników pikniku z okazji Dnia Matki i Ojca. Uchwała Nr 326/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową na trasie Zaniemyśl – Środa Wlkp. uczestników imprezy „Noc muzeów”. Uchwała Nr 325/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przekazania sprzętu sygnalizacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą. Uchwała Nr 324/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 323/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Środzie Wlkp. Uchwała nr 322/ 2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Średzkiego oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 321/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pomieszczenia dla Ochotniczych Hufców Pracy Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy w Poznaniu. Uchwała nr 320/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku". Uchwała Nr 319/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku”. Uchwała Nr 318/ 2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 roku. Uchwała Nr 317/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 255/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 października 2012 r. Uchwała Nr 316/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2012 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 315/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Uchwała Nr 314/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 313/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2013 r. dot. informacji o stanie mienia Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 312/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020". Uchwała Nr 311/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2013 r. Uchwała Nr 310/2013 Zarząd Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Średzką Koleją Powiatową. Uchwała Nr 309/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie określenia warunków udzielenia poręczenia emisji obligacji przez Zarząd Powiatu Średzkiego oraz wskazania członków Zarządu Powiatu do podpisania umowy poręczenia. Uchwała Nr 308/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie przekazania inwestycji na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 307/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości. Uchwała Nr 306/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert. Uchwała Nr 305/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Literature Live”, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Uchwała Nr 304/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2013. Uchwała Nr 303/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za przejazd zabytkowym składem Średzkiej Kolei Powiatowej w ramach imprezy retro pn. „Nostalgia za parą". Uchwała Nr 302/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w powiecie średzkim. Uchwała Nr 301/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2013. Uchwała Nr 300/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia dodatku mieszkaniowego dla dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie. Uchwała Nr 299/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położnych na terenie miasta Środa Wielkopolska do kategorii dróg gminnych. Uchwała Nr 298/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 297/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 296/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Uchwała Nr 295/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr 294/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2013 rok. Uchwała Nr 293/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu Średzkiego przed Krajową Izbą Odwoławczą z siedzibą w Warszawie. Uchwała Nr 292/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie upoważnienia do potwierdzania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, za zgodność z oryginałem oraz sporządzenia i podpisania wykazu dokumentów wchodzących w jej skład. Uchwała Nr 291/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego, dotyczących zmiany granic administracyjnych gminy Nowe Miasto nad Wartą. Uchwała Nr 290/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2013.