Wyszukiwarka:

Uchwała nr 271/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2012 r.

Uchwała Nr 271/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 12 listopada 2012 roku

 

w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz uchwały nr XLI/240/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się projekt uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego
na 2013 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

a)      budżet powiatu średzkiego na 2013 rok,

b)      załączniki.

Do przygotowanego projektu uchwały budżetowej załącza się uzasadnienie.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w § 1 oraz materiały informacyjne postanawia przedłożyć: 

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania,

2) Radzie Powiatu Średzkiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Średzki
/-/ Tomasz Pawlicki

Załączniki:

- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2- do pobrania
- załącznik nr 3 - do pobrania
- załącznik nr 4 - do pobrania
- załącznik nr 5a - do pobrania
- załącznik nr 5a cz.II - do pobrania
- załącznik nr 5b - do pobrania
- załącznik nr 6a - do pobrania
- załącznik nr 6b - do pobrania
- załącznik nr 7a - do pobrania
- załącznik nr 7b - do pobrania
- załącznik nr 8a - do pobrania
- załącznik nr 8b - do pobrania
- załącznik nr 9a - do pobrania
- załącznik nr 9b - do pobrania
- załącznik nr 10a - do pobrania
- załącznik nr 10b - do pobrania
- załącznik nr 11 - do pobrania
- załącznik nr 12 - do pobrania
- załącznik nr 13 - do pobrania
- załącznik nr 14 - do pobrania
- załącznik nr 15 - do pobrania
- załącznik nr 16 - do pobrania
- załącznik nr 17 - do pobrania

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (21/11/2012 09:16:43)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (21/11/2012 11:00:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (21/11/2012 11:00:59)
Lista wiadomości