Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 267/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2012 r.
 

Uchwała Nr 267/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 listopada 2012 roku

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę tablic rejestracyjnych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r., w celu realizacji właściwej obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

§ 2. 1. Powołuje komisję przetargową - zwaną dalej Komisją - do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, określonego w § 1, w następującym składzie:

  • Maria Bochyńska - Przewodnicząca
  • Anna Ambroży - Sekretarz
  • Agnieszka Duszczak  - członek
  • Aleksandra Grześkowiak - członek

 

        2. Komisja realizuje swoje zadania zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2012 Starosty Średzkiego z dnia 27 lutego 2012 r. oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3.

      3. Powierza, niżej wymienione czynności, następującym członkom Komisji:

1) Agnieszka Duszczak - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości przedmiotu zamówienia,
2) Agnieszka Duszczak, Aleksandra Grześkowiak - sporządzenie projektu umowy,
3) Maria Bochyńska, Anna Ambroży i Agnieszka Duszczak - określenie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania i określenie kryteriów oceny ofert.

           4. Postępowanie przeprowadza Wydział Organizacyjno-Prawny.

          5. Do kontaktów z oferentami i do udzielania wykonawcom wyjaśnień treści SIWZ upoważnia następujące osoby wchodzące w skład Komisji:

  • Marię Bochyńską,
  • Annę Ambroży.

 

§ 3. 1. Do zatwierdzania wszelkich czynności Komisji, o których mowa w pkt 2 ppkt 10 Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej opisanego w § 2 ust. 2 uchwały, upoważnia, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2 niniejszego paragrafu, Starostę Średzkiego lub podczas jego nieobecności Wicestarostę.

        2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zarząd Powiatu Średzkiego, zatwierdzając propozycję Komisji.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 267/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 listopada 2012 roku

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych

      Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) powiat wykonuje  zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, zgodnie z ustawą należy prowadzenie m.in. zadań z zakresu rejestracji pojazdów. Do wykonywania tego zadania niezbędne jest zabezpieczenie ciągłych dostaw tablic rejestracyjnych, zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz w związku z wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 2012 r. dotychczasowej umowy na dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. zachodzi potrzeba udzielenia nowego zamówienia na dostawę tablic rejestracyjnych, wg bieżących potrzeb, w celu realizowania właściwej obsługi interesantów.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (16/11/2012 13:39:07)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (16/11/2012 13:39:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (16/11/2012 13:40:53)
Lista wiadomości